Arbeid og helse - utfordringer ved århundreskiftet

Moen BE Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Forhold som gjelder arbeid og helse har endret seg betydelig de siste hundre år, både hva gjelder arbeidsmiljø, arbeidervern, lovgivning, statistikk om arbeidsrelatert sykdom og skader, bedriftshelsetjenesten og annet arbeidsmedisinsk fagmiljø. Det er vanskelig å vite om vi har et optimalt arbeidsmiljø i Norge, da pålitelig statistikk over forekomst av arbeidsulykker og arbeidsrelatert sykdom mangler. Slike data er nødvendige for å kunne vurdere om de tiltak som er satt i verk i Norge, har effekt. Myndighetene bør lage en enhetlig plan for arbeidsmiljøarbeid i Norge, og Arbeidstilsynet bør få større ressurser til å føre statistikk. Systemet for tilsyn bør revideres i retning av den virksomhet som Statens forurensningstilsyn driver. Bedriftshelsetjenesten bør utvikles og utvides for å fremme det forebyggende helsearbeid i befolkningen. Arbeidsmedisinens akademiske forankring må styrkes betydelig.

Anbefalte artikler