Transplantasjon med allogene hematopoetiske stamceller hos voksne

Brinch L Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Transplantasjon med allogene hematopoetiske stamceller er et etablert behandlingstilbud ved visse alvorlige, hovedsakelig maligne, beinmargssykdommer. Behandlingen er risikabel, men gir den beste eller eneste sjanse for helbredelse ved akutt leukemi, kronisk myelogen leukemi, myelodysplastiske syndromer, primær myelofibrose og alvorlig aplastisk anemi. Artikkelen gir en oversikt over status for denne behandlingsmetoden.

Ti års overlevelsessannsynlighet i materialet på 214 pasienter transplantert ved Rikshospitalet i perioden 1985-99 er 58%. For høyrisikopasienter er overlevelsessannsynligheten etter ti år 30% og for lavrisikopasienter 65%. Prosedyrerelatert dødelighet det første halvåret etter behandlingen er 20%. Resultatene er på linje med utenlandske studier. Det er fortsatt behov for bedre metoder for å unngå tidlige dødsfall pga. komplikasjoner og tilbakefall av grunnsykdommen.

Anbefalte artikler