Selvmordsforebygging i kommunal regi

Opdahl A, Jørgensen PT, Hoel A, Jacobsen G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen beskriver hvordan tverrfaglig selvmordsforebyggende arbeid kan drives i en liten kommune. Oppdal kommune var i 1992 pilotkommune for utprøvning av en tverrfaglig samarbeidsmodell for registrering og oppfølging av parasuicidpasienter. Registrering av parasuicid i Oppdal foregikk som en del av et WHO-prosjekt i Sør-Trøndelag. Pilotkommuneprosjektet var en del av Sør-Trøndelags-prosjektet, som i sin tur var et intervensjonsprosjekt under WHO-prosjektet. Alle parasuicidtilfeller innlagt i sykehus i løpet av 1992 ble registrert og fulgt opp av den lokale ansvars- og behandlingsgruppen etter utskrivningen. Et strukturert behandlingsopplegg med seks samtaler i løpet av det første året etter parasuicidet ble fulgt. Momenter fra samtalene presenteres, og betydningen av en behandlingskjede understrekes. De ni registrerte parasuicidpasientene var alle i live fem år senere, og man hadde ikke registrert nye parasuicidtilfeller hos noen av dem. Vi mener at den skisserte organisasjonsmodellen og behandlingsopplegget kan anbefales for flere kommuner og bydeler. Organisering av omsorgog behandling av parasuicidpasienter etter denne modellen vil gi et bedre tilbud til en gruppe pasienter som er for lavt prioritert.

Anbefalte artikler