Intrakraniale araknoidale cyster - lokalisasjon, kjønn og sidefordeling

Wester K, Svendsen F, Hugdahl K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Formålet med denne studien var å undersøke om data vedrørende lokalisasjon og fordeling av intrakraniale araknoidale cyster kan bidra til å forklare hvorfor og hvordan slike cyster oppstår. Studien omfatter alle de pasienter som ble innlagt ved Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Sykehus 1988-97 med slike cyster. Data fra123 pasienter med 129 cyster ble analysert med henblikk på lokalisasjon og kjønnsfordeling. Cystene var langt vanligere i temporalregionen enn man skulle vente dersom fordelingen var rent tilfeldig; 68,3% av pasientene hadde temporale cyster. Det lanseres en mulig forklaring på hvordan araknoidale cyster dannes, som også forklarer den temporale overvekten. Temporale cyster var langt hyppigere hos gutter/menn enn hos jenter/kvinner (3,9:1), mens cyster med andre lokalisasjoner ikke viste en slik klar kjønnsforskjell. Denne studien viser for første gang at den tidligere kjente signifikante dominansen av venstresidige temporale cyster bare finnes hos gutter/menn. Hos pasienter med unilaterale temporale cyster er forholdet mellom venstresidige og høyresidige cyster 2,0:1 (52:26; hos gutter/menn 44:20, og hos jenter/kvinner 8:6). Det diskuteres hvorvidt denne overhyppighet av venstresidige temporale cyster hos gutter/menn kan forklares som en kjønnsspesifikk utviklingsforstyrrelse, lik den som tidligere er foreslått for dysleksi.

Anbefalte artikler