Den fulle allmennmedisinske bøtten

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ressurser til oppfølging må beregnes før screening iverksettes

  I dette nummer av Tidsskriftet har Inger Schou og medarbeidere evaluert en metode for overføring til primærlegene avansvar for kvinner som er operert for brystkreft (1). Antall brystkreftopererte har økt, særlig etter at screeningstartet i 1996. Poliklinikkene er overbelastet og klarer ikke å drive kontroll i henhold til anbefalinger.Artikkelforfatterne (1) besluttet derfor at pasientene skulle overføres til kontroll hos allmennlege etter seksmåneder. Kvinnene ble oppfordret til å etablere kontakt for etterkontroll og skulle overbringe legen et skriv med kravtil kontrollene. Kvinnene gjorde dette, primærlegene tok imot kvinnene, men var lite flinke til å returnererapportskjemaene som spesialistene ønsket for å kvalitetssikre sin virksomhet (1).

  Denne artikkelen gir mulighet for å reflektere over hvordan "den allmennmedisinske bøtten" fylles opp. Naturligespørsmål er:

  • Hvem skal allmennlegen delegere til ved manglende kapasitet?
  • Hvem definerer innholdet i allmennmedisinen?
  • Hvordan skjer dette?
  • Hva er viktigst?
  • Blir det viktigste prioritert?
  • Vurderes kapasiteten når nye oppgaver delegeres til allmennlegen?

  En allmennlege kan ikke klare hva det skal være av pålagte oppgaver i sin populasjon. Allmennlegetjenesten fungererhvis de fleste er friske, noen trenger legekontakt en sjelden gang og et fåtall trenger hyppig legekontakt. Norskeallmennleger klarer 15 millioner konsultasjoner per år (2). En konsultasjon kan romme noen problemstillinger, men blirproblemene mange, eller omfattende, må konsultasjonstiden økes. Da reduseres antall konsultasjoner.

  Når nye oppgaver pålegges en allmennlegetjeneste som fra før har fulle dager, må man regne med at noen eksisterendeoppgaver blir nedprioritert. Dette kan skje ved at pasienten ikke får time i tide eller at legen ikke rekker å gjørealt som anbefales. Allmennlegens begrensninger vil bli tydeliggjort i et fastlegesystem der alle henvendelser rettesmot en spesifikk lege. Krav om mindre pasientliste er da nærliggende. Det medfører behov for flere leger, noe som ikkekan løses på kort varsel. Organspesialister kan mene at medisinske anbefalinger kan gis uavhengig av eksisterenderammebetingelser (3), men antall allmennleger er en viktig rammebetingelse og avgjør i stor grad helsetjenestensbegrensninger (4).

  Allmennlegen kan ikke delegere videre nedover i systemet. Hun kan involvere medhjelpere ved legekontoret, men erlikevel medisinsk ansvarlig.

  Allmennlegen har liten mulighet til å definere og avgrense sine arbeidsoppgaver.Når allmennlegens hverdag skalbeskrives erfire typer oppgaver tydelige. De omfatter personer

  • med subjektiv lidelse som selv oppsøker allmennlegen
  • med behov for administrative tiltak definert av andre (attester og erklæringer)
  • som er subjektivt friske, men der helsevesenet leter etter markører for fremtidig sykdom
  • med sykdom som primært er behandlet av spesialister, og som deretter overføres til allmennlegen foroppfølging.

  Kvinner som er operert for brystkreft tilhører én av de to siste gruppene. De kan selv ha oppdaget kul i brysteteller ha vært til mammografiscreening. Ingen er uenige i at kvinner med brystkreft har behov for oppfølging frahelsevesenet. Det er likevel grunn til å dvele ved de problemer som oppstår når man anvender screening for å oppdagetidlige stadier av kreft eller annen helserisiko.

  Reventlow og medarbeidere (5) beskriver resultatene fra Wright & Mueller (6) i sin publikasjon ommammografiscreening slik: Sju år etter at 10000 kvinner (50-70 år) er blitt tilbudt screening, har 1500 fått påvist etfunn som nødvendiggjør nye undersøkelser, 137 fikk påvist brystkreft, 11 døde av brystkreft i screeninggruppen, mens 15døde i kontrollgruppen, en risikoreduksjon på 30% (5).

  Kapasitetsproblemer gjør at Schou og medarbeidere (1) må delegere oppfølgingen av kreftpasientene videre tilallmennlegene. Oppfølging av falskt positive funn krever store ressurser som sannsynligvis også vil kreveallmennlegenes deltakelse. Når politiske pådrivere for mammografiscreening mener at alle ressurser skal settes inn forå redde kvinner fra å dø av brystkreft (7), bør to problemstillinger være vurdert. For det første: Vil det at firekvinner med uidentifisert kreft får utsatt sin død, oppveie at 133 (137 kvinner215211) kvinner med identifisert kreftfår påvist brystkreft før de selv oppdager sykdom, uten at dette påvirker deres leveutsikter? (5). I tillegg får 1363(1500 kvinner2137) kvinner med identifisert kreft en risikomerkelapp uten at de egentlig er syke; noe som kan gihelseskade (8). Hvis svaret er ja, bør myndighetene følge opp med å tilføre de legeårsverk som skal til for å gikvinnene den oppfølging som har vært gitt i studiene der effekten er dokumentert. Hvis dette ikke er mulig, må eteksisterende tilbud defineres bort fra helsevesenet for å gi plass til denne oppgaven. I helsevesenet er det imidlertidingen tradisjon for å ta bort tilbud som eksisterer. Når det mangler ressurser i sykehus og poliklinikker, delegeresansvaret til allmennlegene. Der er bøtten konstant full, og av den grunn vil noe renne over kanten når den fyllesytterligere. Det som renner over kanten behøver ikke være det minst viktige (9). Det innebærer en mulighet for atviktige, eksisterende helsetilbud får redusert kvalitet når nye oppgaver delegeres til primærhelsetjenesten. Som enkonsekvens kan oppnådd helsegevinst på ett område, tapes ved at kvalitet reduseres på et annet område.

  Når pasientene selv får i oppdrag å etablere kontrollopplegget, mister allmennlegetjenesten sin mulighet til åvurdere om tiltaket skal prioriteres. Allmennlegen kan ikke si nei uten at det oppleves som en avvisning av pasienten.Når det skal vurderes om et tiltak skal prioriteres i allmennlegetjenesten, bør dette skje på et mer overordnet plander tiltaket holdes opp mot andre prioriterte helseoppgaver. Rent konkret burde det da, forut for at storescreeningprogrammer iverksettes, vært gjort en analyse av om poliklinikkene har tilstrekkelig kapasitet til å følge oppsykdom og falskt positive funn. Konsultasjonsbehov kan greit beregnes. Hvis svaret er nei, slik forfatterene oppleverdet (1), må det vurderes om dette skal følges opp i allmennlegetjenesten. Da må allmennlegen ha tid til mer enn barepsykososial støtte og omsorg. Det kan bety at andre oppgaver må defineres bort fra allmennlegetjenesten eller atlegeårsverk tilføres. Om legeårsverk skal tilføres, handler igjen om samfunnets vilje til å betale for denhelsegevinsten som kan oppnås ved at tiltaket iverksettes, i dette tilfelle at fire kvinner får forlenget sitt liv vedat 10000 kvinner screenes.

  Irene Hetlevik

  Irene Hetlevik (f. 1952) er førsteamanuensis i allmennmedisin ved Norgesteknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim og lege ved Ranheim Legesenter. Hun forsvarte denne uken sindoktorgrad om kliniske retningslinjers rolle i allmennpraksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media