Norske legers rutiner for opportunistisk screening for prostatakreft

Fosså SD, Eri LM and The NorwegianUrologic Cancer Group (NUCG) Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Det er hevdet at PSA (prostata spesifikt antigen) -basert tidlig diagnose og behandling reduserer prostatakreftrelatert mortalitet. Studiens målsetting er å evaluere utbredelsen av PSA-basert screening i norsk primærhelsetjeneste.

I en spørreundersøkelse ble hyppigheten av PSA-testing av asymptomatiske menn undersøkt blant norske allmennleger og bedriftsleger.

Legeinitiert PSA-testing forekom hos 60% av legene (av og til 55%) med betydelige fylkesvise variasjoner, og uten klar øvre aldersgrense. En tredel av legene rapporterte økning av PSA- testing i året før undersøkelsen.

Legenes nåværende bruk av opportunistisk PSA-screening mangler vitenskapelig grunnlag. Slik testing bør først introduseres som helsetilbud når mortalitetsreduksjon er påvist som følge av PSA-screening og tidlig behandling.

Anbefalte artikler