Kvalitetsrevisjon av luftambulansetjenesten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Statens luftambulanse er en helsepolitisk tung og kostbar satsing. På tross av dette er det ikke fastlagt hvordan detmedisinsk-faglige ansvar for de anestesilegebemannede luftambulansebaser skal utøves og hvilke kvalitetskriterier sombør legges til grunn. Arbeidsforholdene i tjenesten er krevende og vanskelige, og direkte supervisjon er umulig. Iløpet av 1995 ble totalt 6850 pasienter behandlet av luftambulanselege. Å gå gjennom alle behandlingsjournaler vil væreet svært omfattende arbeid for de medisinsk-faglig ansvarlige. Den aktuelle situasjon ved landets luftambulansebaserble belyst gjennom et spørreskjema. På landsplan gjøres en eller annen form for kvalitetsrevisjon av to av treoppdrag.

  Ved å gå gjennom de 162 journalene fra ett år ved én luftambulansebase var det mulig å sette opp kriterier forhvilke journaler som bør gjennomgås ved den aktuelle basen. Dermed kan arbeidet reduseres til gjennomgang av om lag entredel av de medisinske journalene uten at gjennomgangen mister sin verdi som kvalitetsforbedringsmetode. Denne metodenkan tilpasses andre luftambulansebaser.

  Undersøkelsen avdekket mangel på skriftlige prosedyrer, idet bare halvparten av dem som gjennomførerkvalitetsrevisjon av de medisinske journaler, støtter seg på skriftlige prosedyrer i tillegg til egen oppfatning av godklinisk praksis. Dette avspeiler en internasjonal mangel på vitenskapelig dokumentert konsensus om hvilke prehospitaletiltak som er nyttige.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media