Kardiovaskulær sykdom etter nyretransplantasjon

Hjelmesæth J, Midtvedt K, Aakhus S, Hartmann A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forekomsten av kardiovaskulær sykdom hos nyretransplanterte i forhold til normalbefolkningen er svært høy. En nylig publisert norsk studie viste at kardiovaskulær sykdom er årsak til tre av fire dødsfall etter nyretransplantasjon. I aldersgruppen 50-59 år var risikoen for kardiovaskulær død blant nyretransplanterte pasienter 21 ganger høyere enn i normalbefolkningen. Risikofaktorer som hypertensjon, dyslipidemi, nedsatt glukosetoleranse og diabetes mellitus er vanlig blant slike pasienter, men kan ikke alene forklare den høye forekomsten av hjerte- og karsykdom. Mange uremikere har utviklet arteriosklerose og venstre ventrikkel-hypertrofi i tiden før transplantasjon. Prednisolon og ciklosporin har ugunstige metabolske effekter, men betydningen av dette i forhold til kardiovaskulær sykdom er fortsatt usikker.

Resultatene fra en stor multinasjonal randomisert placebokontrollert studie om effekten av statinbehandling på kardiovaskulær sykdom hos nyretransplanterte vil foreligge om noen få år. Foreløpig må behandlingsvalg baseres på kunnskap fra studier blant ikke-transplanterte pasienter. Nyretransplanterte må behandles individuelt med utgangspunkt i den totale kardiovaskulære risikoprofil.

Anbefalte artikler