Barn utsatt for "jordstråler" er ikke hyppigere syke enn andre barn

Grandaunet BHJ, Bærheim A, Bondevik S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Dagspressen omtaler med jevne mellomrom “jordstrålingens” helseskadelige effekter. Det finnes i dag ingen objektive bevis for at jordstråler faktisk eksisterer. Likevel hevdes det at jordstråler er årsak til en betydelig del av befolkningens sykelighet, også hos barn. I denne studien ønsket vi å teste jordstrålenes antatte helseskadelige effekter på småbarn ved en dobbeltblindet design. I alt 44 barn fra fire barnehager i Bergens-området deltok i studien. To jordstrålesøkere og en intervjuer drog hjem til hvert enkelt barn. Jordstrålesøkerne gjorde en vurdering av strålingsbelastningen på barnets soveplass, samtidig som foreldrene uavhengig av dette ble intervjuet om barnets sykdommer de siste 12 måneder etter et strukturert spørreskjema.

Vi fant at barn med jordstrålingsbelastet soveplass hadde like god rapportert helse med tanke på øvre og nedre luftveisinfeksjoner, mageplager, allergier og søvnvaner, som barn uten strålebelastet soveplass. De ble heller ikke bedømt som mer urolige eller overaktive av foreldrene sine.

Denne studien avdekker ingen sammenheng mellom jordstråler og sykdom hos barn.

Anbefalte artikler