Månedens nordiske artikkel

Højgaard L, Lennholm B, Gulbrandsen P Om forfatterne
Artikkel

Det nordiske tidsskriftssamarbeidet videreføres

Det felles nordiske legetidsskriftet Nordisk Medicin utkom første gang i 1928 og gikk inn i 1998 etter 70 års omskiftelig tilværelse. Etter 1972 påtok de nordiske legeforeninger seg å videreføre Nordisk Medicin i ny utforming som felles faglig organ for samtlige leger i Norden. Nordisk Medicin kom i årene 1972-98 ut ti ganger i året og har i sitt emnevalg i tillegg til vitenskapelige artikler lagt vekt på helsepolitikk, utdanningspolitikk og nordisk debatt og informasjon. På grunn av skrantende økonomi, organisatoriske endringer og ugunstige tider gikk Nordisk Medicin inn i 1998. Fra leserkretsen på 68000 abonnenter (1998) er det kommet få klager over dette, og man må derfor retrospektivt kunne konkludere med at det antakelig var en korrekt beslutning.

Det felles nordiske legesamarbeidet når det gjelder utveksling av legearbeidskraft, utdanning, forskning og gjensidig påvirkning er imidlertid ikke gått inn. De nordiske leger har sannsynligvis et større sjelefellesskap med hverandre enn med leger i verden for øvrig, ikke bare på grunn av vår tusenårige felles historie. Den skandinaviske velferdsmodell og den skandinaviske legeutdanning gir et viktig felles kunnskaps- og verdigrunnlag som bør utvikles, i en tid da det er en viss fare for at de store engelskspråklige nasjoner kan dominere utviklingen fullstendig. Kommer man til internasjonale møter, er det typisk at de skandinaviske deltakere alltid sees sammen, og stor er andre utlendingers undring, når de hører oss snakke sammen på svensk, norsk og dansk i en salig blanding. For de yngste generasjoner er det riktignok vanskelig å snakke svensk/dansk sammen, men det ville nærmest være skammelig, hvis vi i Skandinavia i fremtiden må tale og skrive sammen på engelsk.

For å bevare verdigrunnlaget og også for å utnytte alt det gode arbeid som gjøres av leger i de nordiske broderland, har vi i redaksjonene i Läkartidningen i Sverige, Ugeskrift for Læger i Danmark og Tidsskrift for Den norske lægeforening i Norge besluttet å videreføre det nordiske medisinske samarbeidet, i første omgang som en utveksling av vitenskapelige artikler mellom tidsskriftene. I Norge vil man hver måned alternerende presentere en artikkel fra Sverige og en fra Danmark (1), og tilsvarende vil skje i Ugeskriftet og i Läkartidningen. Opphavsredaksjonen velger en rekke av sine beste artikler i de siste par måneder og sender dem til de andre landenes redaksjoner, som i sin tur velger Månedens nordiske artikkel slik at den passer til de artikler som ellers er i bladet, og til hva som mangler i emnekretsen.

Vi spør naturligvis forfatterne om de har noe imot at deres artikkel blir publisert som Månedens nordiske artikkel i ett eller begge de andre skandinaviske land, men vi antar at motstanden fra forfatterne vil være beskjeden. De gamle Månedens artikler i Nordisk Medicin var jo i mange år å oppfatte som en gjensidig faglig anerkjennelse. Da leserne ønsker seg gode oversiktsartikler, som det er vanskelig å få tak i, vil nok særlig denne type artikler være aktuelle som Månedens nordiske artikkel.

Det nordiske medisinske samarbeidet er av stor betydning for de felles nordiske medisinsk-vitenskapelige spesialtidsskrifter, som har stor og også internasjonal suksess med tidsskrifter publisert på engelsk. Det samme gjelder de felles nordiske vitenskapelige kongresser, som nå også overveiende avholdes på engelsk av hensyn til finske deltakere, internasjonale gjester og deltakere fra de baltiske land. Blir vår avtale en suksess, vil vi arbeide videre med saken og langsomt utbygge det nordiske medisinske tidsskriftssamarbeidet. Dette ikke for å konkurrere med det internasjonale engelskspråklige samarbeidet, men for å gi en liten plattform for Norden i det store internasjonale bildet. Foreløpig er imidlertid ikke Finland og Island involvert i vårt samarbeid nettopp av språklige grunner og av mangel på oversettelseskapasitet.

Vi håper med dette tiltak å stimulere det nordiske samarbeidet innenfor praktisk legevirksomhet, utdanning og forskning, og for enkelte lett sentimentale nordister håper vi på ad bakveien å få listet inn litt vedlikehold av de felles nordiske språkkunnskaper.

Liselotte Højgaard

Bo Lennholm

Pål Gulbrandsen

Liselotte Højgaard (f. 1957) er vitenskapelig redaktør i Ugeskriftet, Bo Lennholm (f. 1950) er sjefredaktør i Läkartidningen og Pål Gulbrandsen (f. 1955) er fungerende redaktør i Tidsskriftet.

Anbefalte artikler