Månedens nordiske artikkel

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det nordiske tidsskriftssamarbeidet videreføres

  Det felles nordiske legetidsskriftet Nordisk Medicin utkom første gang i 1928 og gikk inn i 1998 etter 70 årsomskiftelig tilværelse. Etter 1972 påtok de nordiske legeforeninger seg å videreføre Nordisk Medicin i ny utforming somfelles faglig organ for samtlige leger i Norden. Nordisk Medicin kom i årene 1972-98 ut ti ganger i året og har i sittemnevalg i tillegg til vitenskapelige artikler lagt vekt på helsepolitikk, utdanningspolitikk og nordisk debatt oginformasjon. På grunn av skrantende økonomi, organisatoriske endringer og ugunstige tider gikk Nordisk Medicin inn i1998. Fra leserkretsen på 68000 abonnenter (1998) er det kommet få klager over dette, og man må derfor retrospektivtkunne konkludere med at det antakelig var en korrekt beslutning.

  Det felles nordiske legesamarbeidet når det gjelder utveksling av legearbeidskraft, utdanning, forskning oggjensidig påvirkning er imidlertid ikke gått inn. De nordiske leger har sannsynligvis et større sjelefellesskap medhverandre enn med leger i verden for øvrig, ikke bare på grunn av vår tusenårige felles historie. Den skandinaviskevelferdsmodell og den skandinaviske legeutdanning gir et viktig felles kunnskaps- og verdigrunnlag som bør utvikles, ien tid da det er en viss fare for at de store engelskspråklige nasjoner kan dominere utviklingen fullstendig. Kommerman til internasjonale møter, er det typisk at de skandinaviske deltakere alltid sees sammen, og stor er andreutlendingers undring, når de hører oss snakke sammen på svensk, norsk og dansk i en salig blanding. For de yngstegenerasjoner er det riktignok vanskelig å snakke svensk/dansk sammen, men det ville nærmest være skammelig, hvis vi iSkandinavia i fremtiden må tale og skrive sammen på engelsk.

  For å bevare verdigrunnlaget og også for å utnytte alt det gode arbeid som gjøres av leger i de nordiske broderland,har vi i redaksjonene i Läkartidningen i Sverige, Ugeskrift for Læger i Danmark og Tidsskrift for Den norskelægeforening i Norge besluttet å videreføre det nordiske medisinske samarbeidet, i første omgang som en utveksling avvitenskapelige artikler mellom tidsskriftene. I Norge vil man hver måned alternerende presentere en artikkel fraSverige og en fra Danmark (1), og tilsvarende vil skje i Ugeskriftet og i Läkartidningen. Opphavsredaksjonen velger enrekke av sine beste artikler i de siste par måneder og sender dem til de andre landenes redaksjoner, som i sin turvelger Månedens nordiske artikkel slik at den passer til de artikler som ellers er i bladet, og til hva som mangler iemnekretsen.

  Vi spør naturligvis forfatterne om de har noe imot at deres artikkel blir publisert som Månedens nordiske artikkel iett eller begge de andre skandinaviske land, men vi antar at motstanden fra forfatterne vil være beskjeden. De gamleMånedens artikler i Nordisk Medicin var jo i mange år å oppfatte som en gjensidig faglig anerkjennelse. Da leserneønsker seg gode oversiktsartikler, som det er vanskelig å få tak i, vil nok særlig denne type artikler være aktuellesom Månedens nordiske artikkel.

  Det nordiske medisinske samarbeidet er av stor betydning for de felles nordiske medisinsk-vitenskapeligespesialtidsskrifter, som har stor og også internasjonal suksess med tidsskrifter publisert på engelsk. Det sammegjelder de felles nordiske vitenskapelige kongresser, som nå også overveiende avholdes på engelsk av hensyn til finskedeltakere, internasjonale gjester og deltakere fra de baltiske land. Blir vår avtale en suksess, vil vi arbeide videremed saken og langsomt utbygge det nordiske medisinske tidsskriftssamarbeidet. Dette ikke for å konkurrere med detinternasjonale engelskspråklige samarbeidet, men for å gi en liten plattform for Norden i det store internasjonalebildet. Foreløpig er imidlertid ikke Finland og Island involvert i vårt samarbeid nettopp av språklige grunner og avmangel på oversettelseskapasitet.

  Vi håper med dette tiltak å stimulere det nordiske samarbeidet innenfor praktisk legevirksomhet, utdanning ogforskning, og for enkelte lett sentimentale nordister håper vi på ad bakveien å få listet inn litt vedlikehold av defelles nordiske språkkunnskaper.

  Liselotte Højgaard

  Bo Lennholm

  Pål Gulbrandsen

  Liselotte Højgaard (f. 1957) er vitenskapelig redaktør i Ugeskriftet, Bo Lennholm(f. 1950) er sjefredaktør i Läkartidningen og Pål Gulbrandsen (f. 1955) er fungerende redaktør iTidsskriftet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media