Eldre og norsk geriatri i eldreåret

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Geriatrien står foran viktige veivalg når spesialiteten i år runder 25 år

  Den store andelen eldre i befolkningen er konsekvensen av en samfunnsutvikling som kan beskrives som en vellykketintervensjon mot sosial nød, spedbarnsdødelighet, infeksjoner og livsstilssykdommer. At dagens "gamle eldre øker mest",skyldes bare i liten grad at gjennomsnittlig levetid fortsatt øker. Hovedårsaken er redusert dødelighet etter80-årsalderen. De siste 50 år har vi opplevd et dramatisk fall i dødelighet for 80-89 år gamle kvinner, (50%) (1), mestuttalt i USA, men tendensen sees også i Vest-Europa og Japan (2).

  Fremskreden alder er viktigste risikofaktor for kronisk sykdom og funksjonssvikt. Gamle mennesker må sikres tilgangpå adekvat diagnostikk, behandling, pleie og omsorg, samtidig som samfunnet tilrettelegges slik at de eldres ressurserkan utnyttes til beste for å styrke deres livskvalitet. I dette perspektivet blir det viktig å styrke geriatrifagetkraftig i årene som kommer.

  Nå i FNs eldreår ("et samfunn for alle generasjoner") er det 50 år siden geriatri ble etablert som selvstendigspesialitet i Storbritannia, og 25 år siden faget ble en indremedisinsk grenspesialitet i Norge (3). Disse milepælenegir anledning til ettertanke omkring fagets stilling og fremtidige utvikling.

  Det har utvilsomt skjedd og det skjer stadig mye gledelig innen norsk geriatri (3). Ikke minst har den statligesatsingen Nasjonalt geriatriprogram (1993-99) vært viktig (4). Når programmet nå avsluttes, vil treprosjektervidereføres: Geriatrisk Intranett (GerIT), nasjonalt formidlingssenter i geriatri og undervisningssykehjem knyttet tilhvert av de fire universitetene. Dette blir viktige ressursbaser for videre utvikling og formidling av faget.

  I dette nummer av Tidsskriftet gir Renate Pettersen, leder av Norsk Geriatrisk Forening, en oversikt overgeriatrispesialitetens tilblivelse og utvikling gjennom de siste 25 år i Norge (3). Jubileumsskålen har imidlertid ennoe bitter ettersmak: Rekrutteringssituasjonen for spesialiteten gir grunn til alvorlig bekymring for fagets fremtid. INorge er det i dag omtrent 80 godkjente spesialister i geriatri, men bare halvparten av disse innehargeriatristillinger. Fortsatt står tre fylker uten geriater. Hvorfor er så faget fortsatt en "lilleputtspesialitet"? Oghvorfor rangeres geriatri sist på legers prioriteringslister (5)?

  I stedet for å søke etter forklaringer på manglende tiltrekningskraft i selve faget er det sannsynligvis merfruktbart å sette et kritisk lys på de fagpolitiske rammene. De fleste eldre befinner seg utenfor den etablertegeriatris virkefelt og ansvarsområde. Tydeligst gjelder dette sykehjemspasientene, de svakeste av de syke, hvormedisinsk geriatrisk ekspertise nærmest er fraværende. Legepraksis ved sykehjem teller nå verken i forhold tilspesialiteten i geriatri eller til vedlikehold av spesialiteten i allmennmedisin. Så lenge geriatri er en renindremedisinsk grenspesialitet, finnes det ingen veier til spesialiteten utenom via indremedisinen. Det betyr atspesialiteten mangler rekrutteringsveier fra beslektede og store nabofag som psykiatri, nevrologi og allmennmedisin.Her ligger et stort vekstpotensial for en eventuell fremtidig hovedspesialitet i geriatri.

  Faget må også utvikles og bygges opp vitenskapelig. I de siste 20 år har det nærmest vært en eksplosiv utviklinginnenfor geriatrisk og gerontologisk forskning, og geriatrien er nå tuftet på et solid vitenskapelig fundament (6-9).Likevel er geriatri fortsatt et "lilleputtfag" også ved universitetene. Den nasjonale bemanningen innenfor akademiskgeriatri utgjøres av til sammen 3,6 toppstillinger pluss en kvalifiseringsstilling. Det sier seg selv at dette er enhåpløst trang ramme for fagets akademiske utvikling. To nye stillinger under etablering endrer ikke dette inntrykket.Vi må derfor erkjenne at det ikke har vært politisk, fagpolitisk eller økonomisk vilje til å bygge opp geriatri somuniversitetsfag i Norge. Vi kan heller ikke regne med at faget skal få den plass det fortjener som følge av interneomprioriteringer innenfor universitetene. Eneste løsning er derfor statlig tilførsel av øremerkede midler til de fireuniversitetsenhetene i geriatri. Opprettelse av to nye stillinger ved hvert av universitetene ville bety fire nyemedarbeidere hvert sted om stillingene ble tatt ut som 50%-stillinger kombinert med tilsvarende klinisk praksis.

  Norsk Geriatrisk Forening er i dag delt i synet på hva som er beste resept for å styrke geriatrifaget: Fortsattforankring i indremedisin som grenspesialitet eller ny hovedspesialitet (3). Vi bør ha en bred debatt om dette, ikkeminst i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.

  Jørund Straand

  Harald A. Nygaard

  Jørund Straand (f. 1951) er spesialist i allmennmedisin og førsteamanuensis ved Universitetet iBergen.

  Harald A. Nygaard (f. 1938) er spesialist i geriatri og professor ved Universitetet iBergen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media