Den farlige sikkerheten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det skadeforebyggende arbeidet må ikke hemme sunn aktivitet og utfoldelsestrang

  Antall ulykkesdødsfall blant barn under 14 år er i dag bare en firedel av slike dødsfall i 1970-årene.Oppmerksomheten rundt skadeforebyggende arbeid er likevel stor. Kan overdreven risikofokusering forårsake uhelse?

  Det skadeforebyggende arbeidet står ved et vendepunkt. Fagmiljøene erkjenner at forebygging har bivirkninger.Advarsler fra samfunnsmedisinere om hvordan risikofokusering kan forårsake medikalisering og uhelse (1) blir fulgt oppav påminnelser fra klinikere om at overdreven sikkerhet kan hemme barns utvikling. Medienes interesse forEU-forskriftene for lekeplasser har vist at sikkerheten har sin pris. Den illustrerer også at forebyggende tiltak måforankres i og balanseres mot epidemiologiske fakta.

  Motsetningsforholdet mellom risikofokusering og helse kommer tydelig frem når man betrakter sports- ogidrettsskader. Epidemiologiske studier viser at fysisk aktivitet gir betydelig helsegevinst. Utfordringer og tøying avfysiske og psykiske grenser er imidlertid en del av idrettens natur. Alle former for fysisk aktivitet medfører derforen viss skaderisiko. Denne kan reduseres gjennom forebyggende arbeid, slik som direkte informasjon til utøverne,generell informasjon til befolkningen gjennom massemediene og forskjellige fysiske tiltak (2). Overdreven oppmerksomhetomkring risiko kan imidlertid føre til redusert aktivitetsnivå i befolkningen. Den helsegevinsten som følger av fysiskaktivitet, kan dermed bli helt eller delvis spist opp av risikofokuseringen.

  Skadeforebyggende arbeid innen skiidretten viser eksempler på vellykkede forebyggende tiltak med minimalebivirkninger. Deler av skiidretten (alpin, telemark) har mange utøvere og relativt høy skaderisiko. Det er lagt ned etomfattende arbeid i bedring av de fysiske forholdene i skibakkene og heisanleggene, og det er utviklet nye typerbindinger og støvler. Dette har ført til betydelig reduksjon av de vanligste brudd- og ligamentskadene iunderekstremitetene, men sikkerhetstiltakene har neppe skremt mange alpinister bort fra bakkene (3).

  Snøbrettkjørere inntar skibakkene i økende antall. Skaderisikoen ligger på samme nivå som for alpinister, men manser et annet skademønster som krever ny tilnærming til det skadeforebyggende arbeidet (4). Snøbrettet har også brakt enny kultur inn i skibakkene. Sporten inneholder elementer av "risk-taking" og appellerer til andre deler av befolkningenenn det den tradisjonelle skiidretten gjør. Den har sannsynligvis aktivisert ungdom som ellers ville vært inaktive.Overdreven oppmerksomhet omkring skaderisiko knyttet til snøbrettkjøring kan dermed ha som bivirkning at flereungdommer forblir inaktive.

  Risikoen for hodeskade i forbindelse med sykling har vært mye omtalt i mediene. Man har særlig vært opptatt av atbarn ofte pådrar seg hodeskade i sykkeluhell. Fotball medfører minst like stor fare for hodeskade, selv om alvorligeskader er sjeldne. Nyere studier har imidlertid vist at selv lette hodeskader medfører en viss skade av hjernen ogrisiko for varig redusert kognitiv funksjon (5). Fokusering på skaderisiko har ført til utbredt bruk av sykkelhjelm.Mange har ønsket et lovfestet påbud om dette. Heldigvis er det ingen som har anbefalt bruk av hjelm under fotballspill.Et slikt tiltak ville være så upraktisk at det ville redusere deltakelsen i sporten. Det synes å være holdepunkter forat bruk av sykkelhjelm reduserer risikoen for hodeskader (2), men ingen har undersøkt om man samtidig reduserersyklingen og dermed befolkningens aktivitetsnivå.

  Det er to sider ved det å sette søkelyset på helserisikoen ved fysisk aktivitet: Man kan oppnå reduksjon i antallskader, men også redusert antall utøvere. Eliminasjon av all risiko innen idrett, sport og friluftsliv vil rasereaktivitetens sjel. Det skadeforebyggende arbeidet må balanseres på en gjennomtenkt måte slik at man oppnår lavest muligskaderisiko, men minimal negativ påvirkning av befolkningens aktivitetslyst og utfoldelsestrang.

  Tor Ingebrigtsen

  Olav Helge Førde

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media