Handlingsprogram for primær trombocytemi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Primær trombocytemi er en sjelden myeloproliferativ sykdom karakterisert av økt mengde blodplater og forhøyettromboserisiko. Sykdommen blir i økende grad diagnostisert tilfeldig hos symptomfrie personer.

  På oppdrag fra Norsk Selskap for Hematologi har vi utarbeidet et handlingsprogram som en veiledning i diagnostikk ogbehandling av tilstanden. Det er foretatt litteratursøk i større internasjonale tidsskrifter via Medline, og artiklerer valgt på grunnlag av klinisk relevans.

  Eldre pasienter (> 60 år) har høyere risiko for trombotiske komplikasjoner enn yngre, og pasienter medtidligere trombose har størst risiko. Hos den enkelte pasient er det ingen entydig sammenheng mellom blodplatetall ogtromboserisiko.

  Terapivalg er avhengig av alder, komplikasjoner og blodplatetall. Acetylsalisylsyre i lavdose bør gis alle pasientermed blodplatetall < 1000 · 109/l som ikke har hattblødningskomplikasjoner. Alle pasienter med sykdomsrelaterte komplikasjoner samt asymptomatiske pasienter medblodplatetall > 1000-1500 · 109/l bør få blodplatereduserendebehandling. Hos eldre pasienter anbefales hydroksyurea. Hos yngre bør potensielle leukemogene medikamenter unngås,derfor anbefales anagrelid eller interferon-a.

  Vi håper at dette handlingsprogrammet gjør spørsmålet om behandlingsstart og behandlingsvalg mer oversiktlig, menforslagene bør oppfattes som et utgangspunkt for individuell vurdering av pasientene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media