Handlingsprogram for primær trombocytemi

Knutsen H, Bruserud Ø Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Primær trombocytemi er en sjelden myeloproliferativ sykdom karakterisert av økt mengde blodplater og forhøyet tromboserisiko. Sykdommen blir i økende grad diagnostisert tilfeldig hos symptomfrie personer.

På oppdrag fra Norsk Selskap for Hematologi har vi utarbeidet et handlingsprogram som en veiledning i diagnostikk og behandling av tilstanden. Det er foretatt litteratursøk i større internasjonale tidsskrifter via Medline, og artikler er valgt på grunnlag av klinisk relevans.

Eldre pasienter (> 60 år) har høyere risiko for trombotiske komplikasjoner enn yngre, og pasienter med tidligere trombose har størst risiko. Hos den enkelte pasient er det ingen entydig sammenheng mellom blodplatetall og tromboserisiko.

Terapivalg er avhengig av alder, komplikasjoner og blodplatetall. Acetylsalisylsyre i lavdose bør gis alle pasienter med blodplatetall < 1000 · 109/l som ikke har hatt blødningskomplikasjoner. Alle pasienter med sykdomsrelaterte komplikasjoner samt asymptomatiske pasienter med blodplatetall > 1000-1500 · 109/l bør få blodplatereduserende behandling. Hos eldre pasienter anbefales hydroksyurea. Hos yngre bør potensielle leukemogene medikamenter unngås, derfor anbefales anagrelid eller interferon-a.

Vi håper at dette handlingsprogrammet gjør spørsmålet om behandlingsstart og behandlingsvalg mer oversiktlig, men forslagene bør oppfattes som et utgangspunkt for individuell vurdering av pasientene.

Anbefalte artikler