Angst og depresjon - en vanlig blanding

Bjelland I, Dahl AA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kombinasjon av angst- og depresjonssymptomer er svært utbredt blant pasienter med psykiske plager. Antall og varighet av symptomene samt funksjonsnedsettelsen avgjør om tilstanden fyller kriteriene for angstlidelse og depresjon. I økende grad er man også blitt opptatt av subsyndromale lidelser hvor angst og depresjon er av klinisk betydning, uten at kriteriene for definerte lidelser er oppfylt. Epidemiologiske studier og klinisk erfaring viser at angstlidelser og depresjoner ofte forekommer samtidig. Denne komorbiditeten skyldes delvis genetiske, delvis miljømessige årsaksfaktorer. Samtidig angst og depresjon byr på differensialdiagnostiske utfordringer. Behandlingen av slike komorbide lidelser krever noen spesielle hensyn.

Anbefalte artikler