Angst og depresjon - en vanlig blanding

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kombinasjon av angst- og depresjonssymptomer er svært utbredt blant pasienter med psykiske plager. Antall og varighetav symptomene samt funksjonsnedsettelsen avgjør om tilstanden fyller kriteriene for angstlidelse og depresjon. I økendegrad er man også blitt opptatt av subsyndromale lidelser hvor angst og depresjon er av klinisk betydning, uten atkriteriene for definerte lidelser er oppfylt. Epidemiologiske studier og klinisk erfaring viser at angstlidelser ogdepresjoner ofte forekommer samtidig. Denne komorbiditeten skyldes delvis genetiske, delvis miljømessigeårsaksfaktorer. Samtidig angst og depresjon byr på differensialdiagnostiske utfordringer. Behandlingen av slikekomorbide lidelser krever noen spesielle hensyn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media