Universitetsforlaget og universitetenes rolle

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De akademiske miljøene forsømmer sin forpliktelse til å vedlikeholde en nasjonal fagkultur oget norsk fagspråk

  Det er bare noen korte ferieuker siden de akademiske eierne bidrog til å nedlegge Universitetsforlaget. Deakademiske miljøene i Norge mistet dermed sin viktigste formidlingskanal og andre fagbokforlag ble kvitt sin mestbrysomme konkurrent. I mer enn 30 år var Universitetsforlaget en avdeling av Studentsamskipnaden i Oslo, og i heleetterkrigstiden har Universitetsforlaget hatt en spesiell betydning for faglitteratur på universitetsnivå i landet vårt(1). Mer enn én ny boktittel månedlig i gjennomsnitt de siste ti årene har vært et avgjørende bidrag til etnorskspråklig medisinsk fagmiljø. Klassiske norske lærebøker for medisinstudenter i psykiatri, blodsykdommer,hudsykdommer, gynekologi og obstetrikk, for ikke å glemme sosialmedisin, har vært blant hjørnesteinene i dennefagkulturen. I den virksomheten som Aschehoug nå skal drive videre under navnet Universitetsforlaget, er ikke medisinsklitteratur engang inkludert. Uten å mistro Ad Notam Gyldendal, som skal forvalte helsefagene i booppgjøret, girutviklingen god grunn til uro. En av bekymringene er at nedleggelsen av Universitetsforlaget kan bli nok en spiker iden norskspråklige fagkulturens likkiste.

  Norske universiteter og forskningsmiljøer har lenge forsømt arbeidet for norsk fagspråk. Norsk faglitteratur skyvesut av universitetenes pensumlister og norskspråklig publisering diskrimineres. Ved det historisk-filosofiske fakultetved Universitetet i Oslo er det innført et betalingssystem der fremmedspråklige artikler honoreres bedre enn norske,selv om innholdet er det samme og selv om artiklene publiseres i samme tidsskrift (2). "Fremmedspråklig" er i praksissynonymt med engelsk. Mens "internasjonal publisering" er relatert både til tidsskrifters organisering ogsammensetningen av forfattere og lesere (3), brukes gjerne begrepet blant medisinere om alt som er skrevet på engelsk,uansett opplag eller utbredelse. Medisinere tror endog at den vitenskapelige kvaliteten av en artikkel er bedre omartikkelen er skrevet på engelsk enn om den er skrevet på norsk (4). De medisinske fakulteter tar ikke sinformidlingsoppgave alvorlig (5). Stadig oftere tilsettes medisinske professorer som aldri har publisert ennorskspråklig fagartikkel, og nasjonal fagformidling forsømmes grovt i fakultetenes meritteringssystemer.

  Internasjonalisering av medisinsk forskning er viktig og riktig. Medisinske forskningsresultater av internasjonalinteresse og betydning skal selvsagt deles med utenlandske kolleger. Men at ikke de medisinske fakulteter er i standtil å ivareta både sine internasjonale ambisjoner og sine nasjonale forpliktelser samtidig, er en ulykke. Kliniskmedisinsk arbeid er et godt eksempel på behovet for brobygging mellom internasjonal forskning og praktiskyrkesutøvelse. Skal leger kunne utføre sitt arbeid overfor norske pasienter og i en lokal kulturell og sosialsammenheng på en optimal måte, er de avhengige av et oppdatert norsk fagspråk. Og skal et norsk fagspråk vedlikeholdesog videreutvikles, forutsetter det aktiv innsats. Den formen for "engelsk syke" som florerer i fagmiljøene (6), handlerikke bare om manglende motivasjon og interesse for å utvikle norske ord og uttrykk til bruk i hverdagen. Det handlerogså om sviktende forståelse for de forpliktelser som ligger til grunn for akademiske institusjoners legitimitet isamfunnet.

  Opprettelsen av Det Kgl. Frederiks Universitet i Christiania i 1811 var resultat aven omfattende nasjonalfrigjøringsprosess. Knapt 200 år senere må ikke globalisering og kommersialisering få overskygge akademiets fortsatteforpliktelse for å forsvare en nasjonal fagkultur og et norsk fagspråk.

  Magne Nylenna

  Magne Nylenna (f. 1952) er redaktør av Tidsskrift for Den norske lægeforening. Han er forfatterog redaktør av flere bøker utgitt på Universitetsforlaget, og har tilknytning til Kunnskapsforlaget, som eies avAschehoug og Gyldendal.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media