Åpenhet om operasjonsresultater

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tiden er inne for regelmessig og åpen rapportering av resultatene av kirurgisk behandling vednorske sykehus

  Norske sykehus har tradisjon for å evaluere kirurgisk behandling. En rekke tiårsmaterialer, eksempelvis for koronar-og klaffekirurgi, har bekreftet en gjennomgående god standard (1, 2). Viktige faktorer som i høy grad avgjør letalitetog morbiditet er andelen av øyeblikkelig hjelp, pasientenes alder og hvorvidt de er operert tidligere. I materialenefinnes også en del "ankepasienter", det vil si pasienter som har fått avslag ved sykehus med høyere terskel for åakseptere høyrisikopasienter. Enkelte pasienter som trenger spesialbehandling, for eksempel perioperativ dialyse,henvises til sentre med denne kompetanse. Alle disse forhold gjør det svært vanskelig å sammenlikne resultater. Bruk avskåringssystemer for å bestemme pasientrisiko er ennå ikke i allment bruk (3, 4).

  I kjølvannet av Bristol-saken, som tidligere har vært omtalt i Tidsskriftet (5, 6), er kravet om at sykehusenefortløpende skal offentliggjøre resultater blitt aktualisert og forsterket. Bristol-saken avdekket at resultatene vedhjertekirurgiske inngrep hos barn i perioden 1988-95 var meget dårlige med høy letalitet og morbiditet (7). Tre legerble dømt, to fordi de hadde fortsatt å operere til tross for at de kjente resultatene, og en fordi han som leder burdeha kjent resultatene. Dette har ført til krav om kontinuerlig offentliggjøring av kirurgiske resultater ikke bare forhver enkelt avdeling, men også for hver enkelt kirurg, slik det har vært vanlig i enkelte amerikanske delstater.

  Norsk thoraxkirurgisk forening har siden 1994 registrert samtlige hjerteoperasjoner i Norge og fremlagt resultatenei form av en årsrapport. Hvert senter får tilsendt egne og samlede resultater, men foreningen offentliggjør kunresultater for det samlede landsmateriale (8). I dag rapporterer sykehusene kun utskrivningsstatus, det vil sisykehusletalitet. Registeret har ikke fått konsesjon fra Datatilsynet for å benytte personnummer og har derfor ikkemulighet for å beregne 30-dagersletalitet.

  Tiden er nok nå moden for en større åpenhet med hensyn til operasjonsresultater (9). Det ville være naturlig forNorsk thoraxkirurgisk forening å ta fatt på denne saken, for eksempel ved ikke bare å presentere, men også forklareresultatene på Internett. Spørsmålet om å relatere resultatene til det enkelte medlem av teamet er vanskeligere. VedThoraxkirugisk avdeling, Rikshospitalet, har vi gitt hver enkelt kirurg, anestesilege og perfusjonist anledning til åta ut kvalitetsrapporter og dermed sammenlikne egne resultater med avdelingens gjennomsnitt. Det er avdekketforskjeller i letalitet, morbiditet og ressursforbruk (respiratortid, liggetid, blodforbruk etc.), men forskjellene erlangt mindre enn forskjellene i pasientprofilene skulle tilsi. Langt på vei ser det ut til at høyrisikopasienten kommerrelativt godt ut av sammenlikningen, fordi de opereres av de mest erfarne kirurger. Foreløpig har jeg vanskelig for åse at offentligheten kan være tjent med å få presentert individuelle resultater, men som ledd i internkvalitetskontroll bør både den enkelte lege og avdelingsledelsen ha mulighet for en individuell vurdering. Man vil da itide kunne reagere på uakseptable avvik. Evaluering av avdelingsvise og individuelle resultater krever godekvalitetsregistre.

  På et møte i Statens helsetilsyn i juni 1999, med representanter fra fire av de største norske kvalitetsregistrene,kom det tydelig frem at etter hvert som registrene vokser, øker arbeidsbyrden, og problemene med finansiering kan truefortsatt arbeid. Norske myndigheter og sykehuseiere bør nå oppfordre fagmiljøene til å opprette og drivekvalitetsregistre, men samtidig innføre en mulighet for finansiering. Dette er en forutsetning som må være til stedefør man kan stille krav til en regelmessig og åpen rapportering.

  Jan L. Svennevig

  Jan L. Svennevig (f. 1943) er avdelingsoverlege og professor og har vært ansvarlig for Norskthoraxkirurgisk forenings sentralregister for hjertekirurgi siden opprettelsen i 1994.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media