Hverdagsforestillinger og ubevisste læreprosesser - en utfordring for medisinstudiet

Johansen O, Eilertsen TV, Lie M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi refererer en observasjon fra en sekvens av undervisning av medisinske studenter samt en mindre oppfølgingsstudie av et undervisningsopplegg i anatomi. Begge gir antydninger om at det hos studenter kan herske misforståelser på sentrale og kanskje uventede felter av det undervisningen omhandler. Slike misforståelser, eller hverdagsforestillinger, har fått økende oppmerksomhet i pedagogisk teori og forskning. Elever og studenter har ofte en bagasje av teorier og årsaksforklaringer som i større og mindre grad, bevisst eller ubevisst, er på kollisjonskurs med de faglige. Mer alvorlig er det faktum at disse forestillingene ofte ikke lar seg påvirke av formell undervisning, i alle fall i tradisjonelle former. Hverdagsforestillinger har i forbausende liten grad vært ofret oppmerksomhet i medisinske fag og medisinerundervisning.

Det innledende erfaringsmaterialet drøftes i tilknytning til nyere læringsforskning, og noen implikasjoner for medisinerutdanningen blir lansert. Åpen kommunikasjon og aktiv studentmedvirkning er viktige forutsetninger for å kunne påvise og bearbeide hverdagsforestillinger. Integrasjon av basal teori og kliniske erfaringer i undervisningen kan øke mulighetene for en korrekt og effektiv organisering av kunnskaper, både på bevisst og ubevisst plan.

Anbefalte artikler