Forbruk av antiinfeksiøse legemidler ved barneavdelingene i helseregion 2

Westergren T, Abrahamsen TG, Egeland T Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Barn behandles ofte med antiinfeksiøse legemidler både i og utenfor sykehus, men det foreligger lite data om antibiotikabruk ved sykehusenes barneavdelinger. Vi har gjennomgått leveransene av legemidler fra sykehusapotekene til sykehusene og sammenliknet forbruket av antiinfeksiøse legemidler ved barneavdelingene i helseregion 2 for årene 1990-95.

Det samlede forbruket av antiinfeksiøse legemidler, beregnet som antall definerte døgndoser (DDD), økte ikke i perioden, mens kostnadene steg med 48%. Totalforbruket varierte fra 15 til 30 definerte døgndoser per 100 liggedøgn. Kefalosporinbruken økte signifikant fra 1990 til 1995. Forbruk av og utgifter til vankomycin, antimykotika og antivirale midler økte for flere av barneavdelingene. Det var til dels store variasjoner mellom barneavdelingene når det gjaldt bruk av antiinfeksiøse legemidler.

Kunnskap om avdelingenes forbruk av antiinfeksiøse legemidler kan være av stor verdi i spørsmål knyttet til terapivalg og mikroberesistens.

Anbefalte artikler