Høye innleggelsestall - manglende dialog mellom første- og annenlinjetjenesten?

Sivertsen H, Johnsen R Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Primærlegene i Lofoten ble bedt om å vurdere og foreslå tiltak som kunne redusere antall innleggelser i Medisinsk avdeling, Lofoten sykehus. Vurderingene ble sammenholdt med oppfatningene til sykehusdirektøren og avdelingsoverlegen ved Medisinsk avdeling. De tiltakene primærlegene mente ville være av størst betydning, var å opprette akuttmedisinsk poliklinikk, bedre kontinuiteten i legebemanningen i kommunene, øke antall sykehjemsplasser og etablere et felles legeforum for primærleger og sykehusleger. Alle prioriterte tiltak uttrykte direkte eller indirekte et behov for bedre samarbeid og dialog mellom primærhelsetjenesten og sykehuset.

Bare halvparten av primærlegene hadde tro på at det var mulig å redusere antall innleggelser. Dette kan være et uttrykk for skepsis til nåværende organisering av helsevesenet. Kanskje det nå er på tide å prøve ut alternative forvaltningsmodeller, hvor første- og annenlinjetjenesten betraktes som en felles behandlingskjede og administreres som en enhet?

Anbefalte artikler