Frukt- og grønnsakinntak i en tenåringskohort - observert endring

Lien N, Klepp K-I Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Formålet med undersøkelsen var å beskrive frukt- og grønnsakinntaket hos gutter og jenter i en tenåringskohort med henblikk på endringer, kjønnsforskjeller og stabilitet over tid.

I 1990 ble et representativt utvalg av 13-åringer i Hordaland fylke rekruttert (n = 924) og deretter regelmessig fulgt opp med spørreundersøkelser frem til de ble 19 år. Hyppigheten av inntakene gikk dramatisk ned fra 13- til 19-årsalderen. Ved 13-årsalderen oppgav 57% at de spiste frukt daglig, mens bare 21% av guttene og 37% av jentene oppgav å spise frukt daglig ved 19-årsalderen. Tilsvarende resultater for grønnsakinntaket viste at 42% oppgav å spise grønnsaker daglig ved 13-årsalderen, mens bare 29% oppgav å spise grønnsaker daglig ved 19-årsalderen. Ingen klare kjønnsforskjeller ble påvist i hyppigheten av frukt- eller grønnsakinntaket. Inntaksfrekvensen på gruppenivå ved 13-årsalderen var en god indikator for inntaksfrekvensen på et senere tidspunkt i tenårene.

Mens barneskole- og ungdomsskoleelever til nå har vært en viktig målgruppe for kampanjer for å øke frukt- og grønnsakinntaket, peker vår undersøkelse på viktigheten av også å sette søkelyset på gruppen eldre ungdom/unge voksne i tiden fremover.

Anbefalte artikler