Familieoppløsning i barndom - helse og helseatferd i ungdommen

Breidablik HJ, Meland E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Familieoppløsning har hatt økende omfang i vår tid, og i dag vil omkring hvert tredje barn som vokser opp i Norge ha opplevd skilsmisse. I denne artikkelen forsøker vi å belyse i hvilken grad opplevd skilsmisse under oppveksten har sammenheng med senere helse, trivsel og livsstil.

Studien er basert på en spørreundersøkelse blant 828 elever i videregående skoler i Førde (91% av samtlige elever i videregående skole). Hver femte elev oppgav å ha opplevd familieoppløsning under oppveksten, og vi sammenliknet denne gruppen med de andre i materialet med tanke på egen opplevd helse og helseatferd.

Vi fant signifikante forskjeller i skilsmissebarnas disfavør både for parametere som måler fysiske og psykiske helseplager, spesielt muskel- og skjelettplager og depressive plager. Det var også markerte forskjeller for enkelte helsemessige risikoatferder, spesielt markert for røyking. Skilsmissebarna angav også lavere trivsel og prestasjoner i skolesituasjonen.

Det synes som familieoppløsning representerer en alvorlig livshendelse i barns liv med betydelige helse- og livsstilsmessige konsekvenser. I planleggingen av forebyggende helsearbeid for barn og unge spesielt innenfor skolehelsetjenesten bør disse forhold få en større oppmerksomhet enn de har i dag.

Anbefalte artikler