Familieoppløsning i barndom - helse og helseatferd i ungdommen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Familieoppløsning har hatt økende omfang i vår tid, og i dag vil omkring hvert tredje barn som vokser opp i Norge haopplevd skilsmisse. I denne artikkelen forsøker vi å belyse i hvilken grad opplevd skilsmisse under oppveksten harsammenheng med senere helse, trivsel og livsstil.

  Studien er basert på en spørreundersøkelse blant 828 elever i videregående skoler i Førde (91% av samtlige elever ivideregående skole). Hver femte elev oppgav å ha opplevd familieoppløsning under oppveksten, og vi sammenliknet dennegruppen med de andre i materialet med tanke på egen opplevd helse og helseatferd.

  Vi fant signifikante forskjeller i skilsmissebarnas disfavør både for parametere som måler fysiske og psykiskehelseplager, spesielt muskel- og skjelettplager og depressive plager. Det var også markerte forskjeller for enkeltehelsemessige risikoatferder, spesielt markert for røyking. Skilsmissebarna angav også lavere trivsel og prestasjoner iskolesituasjonen.

  Det synes som familieoppløsning representerer en alvorlig livshendelse i barns liv med betydelige helse- oglivsstilsmessige konsekvenser. I planleggingen av forebyggende helsearbeid for barn og unge spesielt innenforskolehelsetjenesten bør disse forhold få en større oppmerksomhet enn de har i dag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media