Perinatale dødsfall i Østfold 1989-97

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Materialet oppsummerer perinatalkomiteens vurderinger av perinatale dødsfall i Østfold i perioden 1989-97. Hvertdødsfall har vært gjenstand for medisinsk kvalitetsvurdering, og det er gitt en av to konklusjoner: tilfredsstillendeeller suboptimal omsorg. Det redegjøres for hva den suboptimale omsorg bestod i. Klassifikasjon av dødsårsakene ergjort etter en modell som omfatter både føtale, obstetriske og neonatale forhold. Kvalitetsvurderingen er supplert medenkelte epidemiologiske data.

  Perinatal dødelighet i perioden var 6,7 per 1000 fødte. Dominerende dødsårsaker var føtoplacentær dysfunksjon,misdannelser, blødning før fødsel, forhold betinget av for tidlig fødsel og infeksjoner. Det er konkludert medsuboptimal omsorg i en firedel av de vurderte tilfeller (52/212). Ikke-erkjent intrauterin veksthemning og inadekvatreaksjon på opplysninger om lite fosterbevegelser var de vanligste eksempler på suboptimal omsorg.

  Resultatene av kvalitetsvurderingen indikerer at det er mulig å forbedre kvaliteten på perinatalomsorgen vedintensivering av videre- og etterutdanningen av jordmødre og leger. Den gravide kan selv bidra ved å la være årøyke.

  Det bør være et mål for perinatalkomiteene å få etablert en felles modell for perinatal kvalitetsvurdering. Først dakan man foreta holdbare sammenlikninger av slike vurderinger, utarbeide nasjonale oversikter og få bedre data somgrunnlag for fremtidige satsingsområder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media