Perinatale dødsfall i Østfold 1989-97

Fossen D, Silberg IE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Materialet oppsummerer perinatalkomiteens vurderinger av perinatale dødsfall i Østfold i perioden 1989-97. Hvert dødsfall har vært gjenstand for medisinsk kvalitetsvurdering, og det er gitt en av to konklusjoner: tilfredsstillende eller suboptimal omsorg. Det redegjøres for hva den suboptimale omsorg bestod i. Klassifikasjon av dødsårsakene er gjort etter en modell som omfatter både føtale, obstetriske og neonatale forhold. Kvalitetsvurderingen er supplert med enkelte epidemiologiske data.

Perinatal dødelighet i perioden var 6,7 per 1000 fødte. Dominerende dødsårsaker var føtoplacentær dysfunksjon, misdannelser, blødning før fødsel, forhold betinget av for tidlig fødsel og infeksjoner. Det er konkludert med suboptimal omsorg i en firedel av de vurderte tilfeller (52/212). Ikke-erkjent intrauterin veksthemning og inadekvat reaksjon på opplysninger om lite fosterbevegelser var de vanligste eksempler på suboptimal omsorg.

Resultatene av kvalitetsvurderingen indikerer at det er mulig å forbedre kvaliteten på perinatalomsorgen ved intensivering av videre- og etterutdanningen av jordmødre og leger. Den gravide kan selv bidra ved å la være å røyke.

Det bør være et mål for perinatalkomiteene å få etablert en felles modell for perinatal kvalitetsvurdering. Først da kan man foreta holdbare sammenlikninger av slike vurderinger, utarbeide nasjonale oversikter og få bedre data som grunnlag for fremtidige satsingsområder.

Anbefalte artikler