Apotekpersonells og allmennlegers syn på parallellimporterte legemidler

Gundersen R, Torgauten Ø, Olsen H Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Fra 1995 er det på grunn av EØS-avtalen tillatt med parallellimport av legemidler til Norge. Helsemyndighetene har uttalt at det ikke finnes betenkeligheter forbundet med å bruke parallellimporterte legemidler istedenfor direkteimporterte. Denne studien er en intervjuundersøkelse blant allmennleger, apotekere og farmasøyter som arbeider på apotek.

Resultatene viser at 91% av apotekene lagerfører parallellimporterte legemidler og at det er en viss skepsis til bruk av disse. Selv om de fleste mener at parallellimporterte preparater kan ha økonomiske fordeler for den enkelte pasient og for samfunnet generelt, mener 50% av apotekerne og 54% av allmennlegene at parallellimporterte legemidler innebærer en dårligere medisinsk sikkerhet for pasienten. Ca. 15% av legene og apotekpersonellet hadde kjennskap til at det har inntruffet enten feilbehandling eller bivirkninger som følge av bruk av parallellimporterte legemidler. Man bruker mer tid ved forskrivning og ekspedering av parallellimporterte preparater enn ved direkteimporterte preparater. Undersøkelsen viser at omtrent hver femte lege vil benytte seg av reservasjonsretten ved ekspedering av parallellimporterte legemidler, mens hver fjerde apoteker vil se bort fra reservasjonsretten.

Anbefalte artikler