Apotekpersonells og allmennlegers syn på parallellimporterte legemidler

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra 1995 er det på grunn av EØS-avtalen tillatt med parallellimport av legemidler til Norge. Helsemyndighetene haruttalt at det ikke finnes betenkeligheter forbundet med å bruke parallellimporterte legemidler istedenfordirekteimporterte. Denne studien er en intervjuundersøkelse blant allmennleger, apotekere og farmasøyter som arbeiderpå apotek.

  Resultatene viser at 91% av apotekene lagerfører parallellimporterte legemidler og at det er en viss skepsis tilbruk av disse. Selv om de fleste mener at parallellimporterte preparater kan ha økonomiske fordeler for den enkeltepasient og for samfunnet generelt, mener 50% av apotekerne og 54% av allmennlegene at parallellimporterte legemidlerinnebærer en dårligere medisinsk sikkerhet for pasienten. Ca. 15% av legene og apotekpersonellet hadde kjennskap til atdet har inntruffet enten feilbehandling eller bivirkninger som følge av bruk av parallellimporterte legemidler. Manbruker mer tid ved forskrivning og ekspedering av parallellimporterte preparater enn ved direkteimporterte preparater.Undersøkelsen viser at omtrent hver femte lege vil benytte seg av reservasjonsretten ved ekspedering avparallellimporterte legemidler, mens hver fjerde apoteker vil se bort fra reservasjonsretten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media