Vurdering av kognitiv egnethet for bilkjøring etter hjerneskade

Schanke A-K, Østen PE, Hofft E, Pedersen O Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Siktemålet med artikkelen er å beskrive en metodikk for førerkortvurderinger ved mistanke om kognitiv svikt, og å presentere et pasientmateriale. Førerkortvurderingen bestod av medisinsk undersøkelse, neuropsykologisk utredning og i de fleste tilfeller praktisk kjørevurdering. Pasientmaterialet inkluderte 135 personer med sikker hjerneskade eller med mistanke om kognitiv svikt som var blitt undersøkt ved Sunnaas sykehus i 1997. Av disse pasientene fylte 65 (48%) de helsemessige krav til førerkort, 49 (36%) fylte ikke kravene, mens 21 personer (16%) hadde behov for videre spesialistutredning eller kjøreopplæring. Det var en signifikant korrelasjon mellom neuropsykologiske testprestasjoner i vårt testbatteri og skårer på Mini Mental State Examination (MMS). Det var godt samsvar mellom neuropsykologens råd og kjørelærers vurdering. Ut fra vår studie anbefaler vi videre neuropsykologisk utredning for pasienter med MMS-skåre > 20 samt for personer med afasi. Som hovedregel vil hjerneskadepasienter uten afasi med MMS-skåre < 20 være helsemessig uskikket for bilkjøring. Kompliserte førerkortvurderinger bør henvises til tverrfaglige spesialistmiljøer med neuropsykologisk kompetanse og erfaring i førerkortvurderinger.

Anbefalte artikler