Privilegium til besvær - legers tap av forskrivningsrett

Noreik K, Asgard O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Denne undersøkelsen omfatter 32 av 43 leger som i 1990 hadde mistet eller gitt avkall på forskrivningsretten for vanedannende legemidler. Saksdokumentene i Statens helsetilsyn ble gjennomgått. 18 leger samtykket til intervju, 14 avslo eller besvarte ikke henvendelsen. Av legene var 31 menn og én kvinne, 11 var sykehusleger og 21 arbeidet utenfor institusjon. Årsak til tap av forskrivningsretten var i 20 tilfeller forskrivning til eget bruk, eventuelt sammen med forskrivning til pasienter, i de gjenværende tilfeller var årsaken forskrivning til pasienter alene, eller årsaken var ukjent.

Intervjuene viste at mange av legene var syke, og at tapet av forskrivningsrett hos mange var en del av en mer omfattende personlig og faglig krise. Tapet ble følt som en streng reaksjon, som medførte tap av aktelse, men tapet var ingen sosial eller faglig katastrofe. De fleste av legene var i arbeid, mange etter å ha spesialisert seg. Tap av forskrivningsrett er et effektivt virkemiddel for å stanse uforsvarlig legepraksis, men gir en uforholdsmessig stor tilleggsbelastning, særlig for leger som er syke. Leger som har vansker med eget bruk eller forskrivning av vanedannende legemidler bør identifiseres og behandles før tilsynsmyndigheten må gripe inn. Legeforeningen og arbeidsgiverne i helsesektoren har et særlig ansvar for dette arbeidet.

Anbefalte artikler