Kvalitetssikring av avdelingsledelse

Lichtenberg SM, Nilsen ST Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


På 1960- og 70-tallet ble det større spesialisering og oppdeling av sykehusene. Samtidig økte sykepleiens betydning, og nye yrkesgrupper kom til. Det ble etablert toppledelse i sykehus, men prinsippene for ledelse på avdelingsnivå forble uavklart - til tross for flere utredninger. I januar 1997 anbefalte Steine-utvalget at det skulle være én leder med ledelseskompetanse ved alle sykehusavdelinger.

Hovedmålsettingen for kvalitetssikring av avdelingsledelsen bør være å sørge for at det blir utarbeidet rutiner som sikrer at all virksomhet ved avdelingen har høyest mulig kvalitet, slik at tilbudet til befolkningen er i samsvar med lover, forskrifter, avtaler og bestemmelser og er på et best mulig faglig akseptert nivå.

I denne artikkelen beskriver vi utviklingen av avdelingsledelse, formulerer kvalitetsmål for ledelsen og beskriver praktiske tiltak som er nødvendige for å kvalitetssikre avdelingsledelsen.

Anbefalte artikler