Feilmedisinering ved skifte av behandlingsnivå

Myhr R, Kimsås A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I denne kartleggingsundersøkelsen har vi fulgt 20 pasienter som mottok hjemmesykepleie eller som hadde sykehjemsplass for å se om rutinene for overføring av legemiddelopplysninger ved innleggelse og utskrivning fra Aker sykehus i Oslo kan forbedres. Pasientene kom fra to bydeler i Aker sektor og ble innlagt ved to medisinske poster i Aker sykehus. Forskjellige skriv med informasjon om pasientenes medikamentbruk som ble benyttet ved overføringene, ble sammenliknet. For 19 av 20 pasienter ble det funnet til sammen 100 uoverensstemmelser i legemiddelopplysningene. Resultatene for disse pasientene viser at kvalitetssikring av overføringsrutinene er langt fra optimal, og potensialet for forbedringer synes stort for denne kategorien pasienter. Det antas at problemstillingene som diskuteres også er aktuelle for innleggelse og utskrivning ved andre sykehus.

Anbefalte artikler