Dødsfall bak rattet

Alvestad M, Haugen OA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Trafikkulykker og konsekvensene av disse representerer et stort og økende samfunnsproblem med komplekse årsaker. I en retrospektiv analyse av et rettsmedisinsk materiale fra Midt-Norge fant vi overhyppighet av fatale ulykker i juli, august og november måned. Blant 230 bilførere som omkom ved ulykkene, var de fleste menn (85%), og 52% var under 40 år. Dødsårsaken skyldtes hovedsakelig hodeskader og multitraumer, mens drukning ved utforkjøring forekom i 11% av tilfellene. Dødsfall med naturlig årsak ble påvist i 27 tilfeller (12%) og skyldtes hovedsakelig iskemisk hjertesykdom. Disse ulykkene skjedde i lav hastighet eller ved utforkjøring uten større skader. Alle de omkomne var menn i 60-årsalderen og ingen var alkoholpåvirket. I ytterligere 7% av tilfellene ble det påvist alvorlig hjertesykdom, diabetiske komplikasjoner eller sykdom i sentralnervesystemet som trolig hadde vært sterkt medvirkende årsak til ulykken. Alkoholpåvirkning ble påvist hos 21% av bilførerne, og i tillegg fant man fettlever eller alkoholisk skrumplever hos 16%. De færreste med alkoholisk leverskade var alkoholpåvirket på ulykkestidspunktet. Suicid ble sannsynliggjort i seks tilfeller (2,5%), men i flere tilfeller var det mistanke om dette. Undersøkelsen viste at organisk sykdom, spesielt kardiovaskulær sykdom og alkoholisk leverskade, representerer risikofaktorer som kan være av vesentlig betydning når det dreier seg om fatale ulykker i trafikken, også i tilfeller der bilføreren ikke har vært alkoholpåvirket.

Anbefalte artikler