Voksne behandlet for akutt lymfatisk leukemi som barn - metotreksat, seneffekter og livskvalitet

Moe PJ, Holen A, Glomstein A, Madsen B, Hellebostad M, Stokland T, Nygaard R, Wefring KW, Steen-Johnsen J, Nielsen B, Hapnes C, Børsting S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I årene 1975-80 ble det i alt diagnostisert 153 tilfeller av akutt lymfatisk leukemi i Norge. I 1995 ble alle 98 overlevende undersøkt og sammenliknet med kontrollpersoner fra egen familie. I alt 132 barn ble behandlet etter den norske landsprotokoll. Av disse var 93 (70,5%) i live ved tidspunktet for undersøkelsen. De øvrige fem overlevende fikk andre behandlingsopplegg. Den norske protokoll bestod av metotreksat gitt ved infusjoner kombinert med metotreksat intratekalt som profylakse mot neuroleukemi. Det ble ikke gitt bestråling av kraniet. Verken doksorubicin eller cyklofosfamid var inkludert. Et spørreskjema ble benyttet i undersøkelsen og dekket demografiske data, livskvalitet, læreproblemer, utdanning, arbeidsstatus og medisinske opplysninger. Svarprosent var 96 for overlevende, 92 for kontrollpersoner fra egen familie. Det ble også innhentet opplysninger fra de fire som ikke sendte inn skjema. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom overlevende og kontrollpersoner unntatt for somatisering (tretthet) på GHQ-28. Alle pasientjournaler ble sjekket for mulige senvirkninger. Det ble funnet ett tilfelle av alvorlig sekvele med hemiparese inntrådt under behandling, sannsynligvis relatert til metotreksat. Sju andre alvorlige, mulige sekveler ble rapportert; de oppstod neppe på grunn av metotreksatbehandling. Det ble ikke funnet tilfeller av sekundære maligne neoplasmer.

Anbefalte artikler