Voksne behandlet for akutt lymfatisk leukemi som barn - metotreksat, seneffekter og livskvalitet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I årene 1975-80 ble det i alt diagnostisert 153 tilfeller av akutt lymfatisk leukemi i Norge. I 1995 ble alle 98overlevende undersøkt og sammenliknet med kontrollpersoner fra egen familie. I alt 132 barn ble behandlet etter dennorske landsprotokoll. Av disse var 93 (70,5%) i live ved tidspunktet for undersøkelsen. De øvrige fem overlevende fikkandre behandlingsopplegg. Den norske protokoll bestod av metotreksat gitt ved infusjoner kombinert med metotreksatintratekalt som profylakse mot neuroleukemi. Det ble ikke gitt bestråling av kraniet. Verken doksorubicin ellercyklofosfamid var inkludert. Et spørreskjema ble benyttet i undersøkelsen og dekket demografiske data, livskvalitet,læreproblemer, utdanning, arbeidsstatus og medisinske opplysninger. Svarprosent var 96 for overlevende, 92 forkontrollpersoner fra egen familie. Det ble også innhentet opplysninger fra de fire som ikke sendte inn skjema. Det bleikke funnet signifikante forskjeller mellom overlevende og kontrollpersoner unntatt for somatisering (tretthet) påGHQ-28. Alle pasientjournaler ble sjekket for mulige senvirkninger. Det ble funnet ett tilfelle av alvorlig sekvele medhemiparese inntrådt under behandling, sannsynligvis relatert til metotreksat. Sju andre alvorlige, mulige sekveler blerapportert; de oppstod neppe på grunn av metotreksatbehandling. Det ble ikke funnet tilfeller av sekundære maligneneoplasmer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media