Rekruttering og spesialistproduksjon innen fødselshjelp og kvinnesykdommer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Norsk gynekologisk forening nedsatte høsten 1996 et utvalg for å utarbeide en oversikt over situasjonen forspesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer. Tall fra Utvalg for legestillinger, seksjon for register og statistikk iLegeforeningen samt en spørreundersøkelse til avdelingsoverlegene ved avdelinger for fødselshjelp og kvinnesykdommer erbasis for oversikten.

  Nettotilgangen av leger forventes å øke fra begynnelsen av 2000-tallet. Det er ikke funnet sikre holdepunkter for enrekrutteringskrise til faget fødselshjelp og kvinnesykdommer. Effektiviteten av utdanningsstillingene påvirkes ikkenegativt av den økende kvinneandelen blant utdanningskandidatene, idet kvinnene bruker kortere tid fra autorisasjon tilspesialistgodkjenning enn menn. Immigrasjon er en faktor med usikker betydning for fremtidig tilgang på spesialister.20% av assistentlegene i faget er fra utlandet, en høyere andel enn i noe annet fag. Det kan ikke dokumenteres noenspesialistflukt fra sykehus over i privat praksis de siste to år sammenliknet med tidligere år.

  De faktorer som forventes å ha størst betydning for fremtidig behov for spesialister i fødselshjelp ogkvinnesykdommer er opprettelse av nye stillinger i faget, endinger i arbeidstid samt avgang på grunn avalderspensjon.

  Dagens spesialistproduksjon er ifølge utvalgets vurdering tilstrekkelig til å balansere avgangen, men den er forliten til å imøtekomme en utvidelse av stillingstallet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media