Rekruttering og spesialistproduksjon innen fødselshjelp og kvinnesykdommer

Falck C, Mikkelsen B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Norsk gynekologisk forening nedsatte høsten 1996 et utvalg for å utarbeide en oversikt over situasjonen for spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer. Tall fra Utvalg for legestillinger, seksjon for register og statistikk i Legeforeningen samt en spørreundersøkelse til avdelingsoverlegene ved avdelinger for fødselshjelp og kvinnesykdommer er basis for oversikten.

Nettotilgangen av leger forventes å øke fra begynnelsen av 2000-tallet. Det er ikke funnet sikre holdepunkter for en rekrutteringskrise til faget fødselshjelp og kvinnesykdommer. Effektiviteten av utdanningsstillingene påvirkes ikke negativt av den økende kvinneandelen blant utdanningskandidatene, idet kvinnene bruker kortere tid fra autorisasjon til spesialistgodkjenning enn menn. Immigrasjon er en faktor med usikker betydning for fremtidig tilgang på spesialister. 20% av assistentlegene i faget er fra utlandet, en høyere andel enn i noe annet fag. Det kan ikke dokumenteres noen spesialistflukt fra sykehus over i privat praksis de siste to år sammenliknet med tidligere år.

De faktorer som forventes å ha størst betydning for fremtidig behov for spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer er opprettelse av nye stillinger i faget, endinger i arbeidstid samt avgang på grunn av alderspensjon.

Dagens spesialistproduksjon er ifølge utvalgets vurdering tilstrekkelig til å balansere avgangen, men den er for liten til å imøtekomme en utvidelse av stillingstallet.

Anbefalte artikler