Er legemangelen bare et spørsmål om antall leger?

Kjekshus LE, Tjora AH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Relativt sett har vi i Norge flere leger enn andre land vi liker å sammenlikne oss med - likevel henter vi leger fra disse landene. På bakgrunn av en kvalitativ undersøkelse som ble gjort i Møre og Romsdal presenterer vi her en alternativ tilnærming og forståelse av legemangel. Fenomenet legemangel kan forstås i fire kategorier; tradisjonell legemangel - som skyldes at det er for få leger i Norge til å få besatt stillinger i utkantstrøk, ekspansiv etterspørselsbasert legemangel - som skyldes at nye behandlingsmetoder øker etterspørselen og dermed behovet for flere leger, lokalt konstruert legemangel - som skyldes lokale organisatoriske forhold og profesjonsdrevet legemangel - som skyldes at medisinsk spesialisering ikke er forenlig med norsk sykehusstruktur med mange små lokalsykehus.

Et sentralt moment er at vi fokuserer på opplevelsen av legemangel snarere enn på det konkrete antall vakanser. For å håndtere legemangel er det ikke nok bare å se på de tallfestede størrelsene. For å kurere legemangel må vi ha en bredere forståelse av fenomenet.

Anbefalte artikler