Alvorlig hypofosfatemi - en oversett tilstand?

Haukeland JW, Bøhmer T Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Alvorlig hypofosfatemi er en velkjent metabolsk forstyrrelse. Tilstanden kan være alvorlig, men er lite påaktet og sannsynligvis ofte oversett. Vi beskriver et sykdomsforløp hvor alvorlig hypofosfatemi var sentralt i det kliniske bildet. Pasienten var betydelig alkoholisert, og hadde drukket tett inntil han ble innlagt for abdominalsmerter med kvalme og nedsatt allmenntilstand. Han var vedvarende svært slapp, gav ikke adekvat kontakt, tok ikke til seg næring og man påviste betydelig blæreparese. Dag 7 ble det påvist ekstrem lav verdi for s-fosfat, 0,12 mmol/l (referanseverdi 0,75-1,55 mmol/l). Det ble gitt 60 mmol fosfat intravenøst de påfølgende to dager. Parallelt med dette bedret pasientens kliniske tilstand seg dramatisk. Vi mener at alvorlig hypofosfatemi var en vesentlig årsak til pasientens sykdomsbilde. En rekke ulike årsaker kan gi hypofosfatemi, og vi understreker at s-fosfatnivået ikke alltid er et uttrykk for kroppens totale fosfatinnhold. Aktuelle symptomer og tegn drøftes og det foreslås praktiske råd for behandling.

Anbefalte artikler