Aktiv dødshjelp og kreft

Norum J, Leknes M Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Aktiv dødshjelp, barmhjertighetsdrap og eutanasi er synonymer som beskriver en situasjon hvor livet avsluttes av en fremprovosert død. I debatten omkring eutanasi er kreftsykdom ofte blitt benyttet som en mulig indikasjon for aktiv dødshjelp. Denne artikkelen presenterer kreftpasientenes syn via ni artikler (kasuistikker og spørreskjemabaserte studier) fra databasen Medline i årene 1992-97. Totalt 459 kreftpasienter fra USA, Canada og Nederland var inkludert i studiene. Majoriteten av pasientene hadde dårlig allmenntilstand og utbredt kreftsykdom. Minst en tredel av kreftpasientene stilte seg positive til eutanasi. Denne andelen positive var høyest blant unge (< 50 år) pasienter med best allmenntilstand og pasienter uten religionstilhørighet. De psykiske faktorer synes å være viktigere grunner for eutanasi enn fysiske plager. Tap av kontroll, følelsen av å være til byrde for de pårørende og tap av verdighet var ofte angitt som mulig årsak til ønsket om aktiv dødshjelp. Hjelp og støtte til pasientene for å forebygge slike psykiske belastninger vil kreve helsepersonel-lets tid. Dagens situasjon i vårt helsevesen med overfylte sykehusavdelinger, manglende sykehjemsplasser og høye effektivitetskrav gir ikke tid og ressurser til dette. Et alternativ til dødshjelp må være å skape en fremtid hvor kreftpasienter ikke velger dødshjelp i mangel av livshjelp.

Anbefalte artikler