Avskjedigelsen av JAMAs redaktør er en skam for den amerikanske legeforeningen

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  "A medical editor has to be a keeper of the
  conscience of a profession; if he tries to live
  up to this ideal he will be always getting into trouble"

  Hugh Clegg (1900-1983)
  Redaktør
  British Medical Journal 1947-65

  Riksrettssaken mot president Bill Clinton får de mest uventede følger. Den amerikanske legeforeningens avskjedigelseav George D. Lundberg, redaktør av Journal of the American Medical Association (JAMA), er et eksempel på dette.

  Lundberg beskyldes av executive vice president (svarende til generalsekretær) E. Ratcliffe Anderson jr. i AmericanMedical Association (AMA) for å trekke "JAMA inn i en stor politisk debatt som ikke har noe å gjøre med vitenskap ellermedisin" (1). Bakgrunnen er Lundbergs beslutning om å publisere en artikkel om collegestudenters definisjon av sex (2).Undersøkelsen viser at 59% av studentene ikke inkluderer oralsex i sin allmenne sexdefinisjon. Å publisere en slikartikkel ansees av AMA som en mulig støtte til president Clinton, og gav altså grunn til å avskjedige den kanskje mestsuksessrike redaktøren i JAMAs 116-årige historie.

  Det er grunn til å tro at avskjedigelsen avspeiler en sterk republikansk dominans i den amerikanske legeforeningen.Det er heller ikke utenkelig at politiske krefter som ble hardt rammet av den såkalte Sunbeam-skandalen i 1997 (3), nåser sitt snitt til å ta hevn. AMA solgte sin logo til en produsent av medisinsk utstyr, men måtte gjøre om handelen pågrunn av massiv kritikk. Lundbergs åpne redaksjonelle holdning, herunder publiseringen av et temanummer om alternativmedisin 11. november 1998, har også vært lansert som mulige motiver for avskjedigelsen.

  George D. Lundberg, som har vært redaktør av JAMA i 17 år, har utviklet tidsskriftet til å bli en av verdens ledendemedisinsk-vitenskapelige publikasjoner. Han har vektlagt høy vitenskapelig kvalitet, men har samtidig vært åpen formedisinens humanistiske sider og har initiert en aktiv helsepolitisk debatt. Lundberg har vært høyt respektert nettoppfor sin personlige og redaksjonelle integritet. Han har argumentert for dyptgripende helsereformer i USA og sterkereoffentlig styring, endog i Tidsskriftets spalter (4).

  Avskjedigelsen av George D. Lundberg har vakt stor internasjonal oppsikt og er blitt kraftig fordømt i de mestanerkjente medisinske tidsskrifter (5, 6). Hendelsen er en skam for den amerikanske legeforeningen og en ulykke for denmedisinske tidsskriftverdenen.

  Mens JAMA har hatt en meget positiv utvikling under Lundbergs ledelse, har AMA tapt anseelse i de senere år (7). AMAhar nedprioritert medisinsk-faglig engasjement til fordel for ren fagforeningsvirksomhet og har ikke vært i stand til åtilpasse seg en ny helsepolitisk virkelighet i USA. Foreningen har nå oppslutning fra under 40% av amerikanske leger,og muligheten for å rekruttere yngre medisinere, kvinner og svarte, som er underrepresentert, vil definitivt ikke blistørre etter avskjedigelsen av Lundberg.

  For andre medisinske tidsskrifter kan hendelsen i JAMA representere en trussel mot troverdigheten. Det er ikkeunderlig om noen vil spørre seg hva som skjer bak kulissene i andre organisasjoner. De fleste nasjonale legeforeningerutgir vitenskapelige publikasjoner, og både foreningenes og tidsskriftenes troverdighet forutsetter full redaksjonellfrihet. Tidsskriftenes oppgave er blant annet å sikre åpenhet i organisasjonen. Dette kan til tider skape irritasjon ogforårsake politiske spenninger, men sikrer på lang sikt både foreningens demokratiske grunnprinsipper og tidsskriftetskvalitet og autoritet.

  For meg har George D. Lundberg gjennom mange år vært et faglig forbilde. At en slik høvdingskikkelse er blitt offerfor alle redaktørers skrekk, overgrep fra sine eiere, registreres med sorg og bekymring.

  I stedet for å slå oss på brystet og si at noe tilsvarende aldri kan hende her, må vi uttrykke en kraftig protestmot det som har skjedd, slå ring rundt ytringsfriheten og arbeide systematisk for å sikre at den redaksjonelle frihetvedlikeholdes og forsvares i det daglige arbeid.

  Magne Nylenna

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media