Verdien av skadeforebygging i Norge etter "safe community"-modellen i Harstad

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Målt i tapte leveår er ulykkesskader et større samfunnsmessig problem enn kreft. I skadeepidemiologisk forskning er detpublisert mange deskriptive studier, men litteraturen er fattig på intervensjonsstudier som beskriver effektiveskadeforebyggende strategier med endepunkt skadeinsidens i avgrensede populasjoner. Slike effektive strategier eranbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO) innenfor "safe community"-konseptet som en måte å redusere skade- ogulykkesinsidens på. Konseptet innebærer langsiktige programmer med omfattende koalisjoner, der helsevesenets første- ogannenlinjetjeneste samarbeider med mediene og private og offentlige institusjoner. Lokale skadedata ansees å væreviktig for vedlikehold av programmet. Harstad har dokumentert et effektivt voldsforebyggende program samt signifikanteinsidensreduksjoner av brannskader hos barn, fallfrakturer hos eldre og trafikkskader. Harstad er til nå den eneste"safe community" etter WHOs definisjon i Norge. I tillegg til sparte menneskelige lidelser har man også dokumentert enbesparelse på over 1600 liggedøgn ved kirurgisk avdeling, Harstad sykehus. Dette er ressurser som brukes til å avviklehelsekøene i Troms. Potensialet er stort for ressursbesparelser nasjonalt dersom man overfører erfaringene fra Harstadtil resten av landet. Imidlertid må sentrale helsemyndigheter være villig til å foreta noen investeringer for åoptimalisere overføringsverdien. Noen ganger må nyvinninger innenfor helse- og samfunnsplanlegging spres sentripetalt istedet for sentrifugalt, selv om dette kan falle noen byråkrater tungt for brystet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media