Problemfylt pubertetstid?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen viser hvordan involvering i problematferd blant 13- og 14-åringer varierer med grad av pubertetsutvikling.Det belyses hvorvidt denne sammenhengen er mediert av ulike psykososiale faktorer, inkludert karakteristika ved venner(venners problematferd og gjengtilknytning) og foreldre (tilsyn, omsorg og beruselsesfrekvens), samt maskulinkjønnsrolle-identifisering. Materialet stammer fra en stor, landsrepresentativ undersøkelse av den generelleungdomsbefolkningen (n = 3139, responsrate 97%).

  Omfanget av problematferd (nasking, skulking, hærverk etc.) økte med økende grad av pubertetsutvikling hos beggekjønn. Sammenhengen var imidlertid sterkest blant gutter. Nærmere analyser avdekket at denne kjønnsforskjellen handlerom at tidlig modne gutter, i større grad enn tidlig modne jenter, er eksponert for venner med utageringstendenser.

  Særtrekk ved venne- og foreldrerelasjoner, samt maskulin kjønnsrolle-identifisering, korrelerte både med de ungesfysiske modningsnivå og med problematferd. Blant guttene var det i stor grad tilknytning til utagerende venner sommedierte sammenhengen mellom pubertetsutvikling og problematferd. Blant jentene, derimot, pekte ingen avmedieringsvariablene seg ut som viktigere enn andre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media