Helseopplysninger fra leger i forsikringsøyemed

Høverstad T, Larsen E Bø, Ramstad G, Vigen T, Kjennvold S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Et utvalg med representanter fra Legeforeningen og Forsikringsforbundet har gått gjennom problemstillinger knyttet til forsikringsselskapenes innhenting og bruk av helseopplysninger. En enstemmig sluttrapport ble avgitt i desember 1997. Artikkelen beskriver hovedpunktene i rapporten. Vi gir en beskrivelse av rammebetingelser og arbeidsform når det gjelder innhenting av helseopplysninger til forsikring, og kommer med forslag til forbedringer. Vi foreslår tiltak når det gjelder antall legeerklæringer, spørsmålsstilling, tilrettelegging for EDB-messig håndtering, svartid, kvalitet på avgitte erklæringer og retningslinjer for innhenting av journalkopi. I tillegg peker vi på behovet for styrking av legenes kompetanse som sakkyndige innen forsikringsmedisin og foreslår opprettelseav et permanent forsikringsmedisinsk fagutvalg og en offentlig nemndordning.

Anbefalte artikler