Bruk av metadon i behandlingen av opioidavhengighet

Waal H, Blix O, Krook A, Olsen H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Norge skal nå bygge ut et landsdekkende tilbud av metadonassistert rehabilitering. Dette innebærer en endring av tidligere retningslinjer, og artikkelen gir en historisk oversikt over utviklingen. Den presenterer også en status for neurobiologisk kunnskap om opioidavhengighet og metadon og presenterer ulike behandlingsmodeller. Modellene og utviklingen i ulike land drøftes på bakgrunn av relevant evalueringslitteratur.

Metadon er ingen behandling som reduserer avhengighet. Det man tar sikte på er å kompensere for neurobiologiske komplikasjoner til langvarig misbruk. Dette øker individets mulighet til å nyttiggjøre seg andre hjelpetiltak og minsker tendensen til risikopreget og sosialt besværlig atferd. Evnen til å utvikle en mindre rusdominert tilværelse øker.

Helsemyndighetene i Norge tar sikte på en utvikling etter den såkalte svenske modellen som vektlegger bruk av metadon kombinert med psykososiale hjelpetiltak innenfor en ramme med omfattende kontroll. Dette fremstår som et rimelig valg, men utviklingen bør evalueres både i et komparativt og i et behandlingsorientert perspektiv.

Anbefalte artikler