Kan man stole på legemiddelreklamen?

Spigset O Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


For å undersøke kvaliteten på norsk legemiddelreklame ble samtlige annonser for selektive serotoninreopptakshemmere i Tidsskriftet og i bladet Legemidler og samfunn for perioden 1995-97 gransket.

Det ble identifisert 18 ulike annonser med i alt 38 forskjellige litteraturhenvisninger. I seks av henvisningene (16%) var det feil eller mangler som var så store at det ut fra annonsen ikke var mulig å identifisere kilden med sikkerhet.

Det ble funnet 56 forskjellige påstander som i henhold til reklameforskriftene for legemidler krevde henvisning til vitenskapelig litteratur. For 18 av påstandene (33%) kunne det settes spørsmålstegn ved om de var i overensstemmelse med forskriftene. Fem påstander var unøyaktig eller ufullstendig gjengitt i forhold til referansen, fire påstander manglet referanse, fire påstander hadde ikke dekning i referansen, tre påstander hadde ingen klinisk relevans og to påstander var uriktige.

Studien viser at mange av påstandene i annonsene gav et overdrevet positivt bilde av preparatet. Det er derfor grunn til å være skeptisk til innholdet i legemiddelannonser.

Anbefalte artikler