Sentralstimulerende midler ved AD/HD hos voksne

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Alt i 1979 ble det rapportert misbruk når voksne med MBD ble behandlet med sentralstimulerende midler. I enundersøkelse i 1981 viste fem pasienter (19%) tegn på tilvenning. Det ble konkludert med at voksne med MBD ikke erimmune mot misbruk. I senere kontrollerte undersøkelser ble alle som misbrukte alkohol eller stoff ekskludert. Det ertydelig at misbruksfaren er blitt oppfattet som stor. Ingen har likevel systematisk studert hvor mange prosent avpersoner med sikker AD/HD med og uten alkohol- og/eller stoffmisbruk som viser tegn på misbruk av amfetamin og/ellermetylfenidat under behandling, eller ved oppfølging. Pga. fare for misbruk er det blitt forsøkt med pemolin, etsentralstimulerende midler som ikke kan misbrukes. Men pemolin gir alvorlige psykiske og kroppslige bivirkninger, og erav den grunn ikke blitt anbefalt. Noen arbeider kan tyde på at alkoholikere og stoffmisbrukere med AD/HD kan blihjulpet av sentralstimulerende midler. Før dette kan få praktiske konsekvenser, må de forsøk som er gjort, bli gjentattav andre forskere og i kontrollerte undersøkelser. Materialene må være representative, og pasientene må bli fulgt oppover lengre tid. Ordinasjon av amfetamin og metylfenidat til personer med psykopatisk personlighet og kriminell atferdmå ansees som kontraindisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media