Sentralstimulerende midler ved AD/HD hos voksne

Lie N Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Alt i 1979 ble det rapportert misbruk når voksne med MBD ble behandlet med sentralstimulerende midler. I en undersøkelse i 1981 viste fem pasienter (19%) tegn på tilvenning. Det ble konkludert med at voksne med MBD ikke er immune mot misbruk. I senere kontrollerte undersøkelser ble alle som misbrukte alkohol eller stoff ekskludert. Det er tydelig at misbruksfaren er blitt oppfattet som stor. Ingen har likevel systematisk studert hvor mange prosent av personer med sikker AD/HD med og uten alkohol- og/eller stoffmisbruk som viser tegn på misbruk av amfetamin og/eller metylfenidat under behandling, eller ved oppfølging. Pga. fare for misbruk er det blitt forsøkt med pemolin, et sentralstimulerende midler som ikke kan misbrukes. Men pemolin gir alvorlige psykiske og kroppslige bivirkninger, og er av den grunn ikke blitt anbefalt. Noen arbeider kan tyde på at alkoholikere og stoffmisbrukere med AD/HD kan bli hjulpet av sentralstimulerende midler. Før dette kan få praktiske konsekvenser, må de forsøk som er gjort, bli gjentatt av andre forskere og i kontrollerte undersøkelser. Materialene må være representative, og pasientene må bli fulgt opp over lengre tid. Ordinasjon av amfetamin og metylfenidat til personer med psykopatisk personlighet og kriminell atferd må ansees som kontraindisert.

Anbefalte artikler