Nye distribusjonsformer for legemidler - et logistisk perspektiv

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Legemidler er en viktig innsatsfaktor i helsetjenesten, både som et komplement til andre produksjonsfaktorer og som etsubstitutt for f.eks. sykehusinnleggelser. De har innvirkning på enkeltindividers helse og livskvalitet og på dengenerelle helseprofilen i en befolkning. Staten har imidlertid betydelige utgifter til legemidler, og helsepolitiskemyndigheter er opptatt av å bremse veksten i disse utgiftene. Det er flere tiltak som kan ha en slik effekt - mereffektiv legemiddelbruk, mer kostnadseffektiv forskrivning, lavere innkjøpspriser og mer effektiv distribusjon.Distribusjonen av legemidler er kostnadskrevende, med stor påvirkning på legemiddelprisene og dermed stor innvirkning ivurderingen av hva som ansees som lønnsomme produkter. Forsyningskjedens effektivitet og betydningen av endringer idistribusjonen av legemidler forklares særlig av tre faktorer. For det første fører økte kapitalkostnader til strengereeffektivitetskrav, for det andre betyr en skjerpet konkurranse økte krav til logistikksystemenes effektivitet ogkvalitet og for det tredje har informasjons- og kommunikasjonsteknologien gjort det mulig med nye løsninger både vedutforming og styring av logistikksystemene. I den senere tid er direkte leveranser av legemidler til publikum drøftetsom en alternativ distribusjonsform, bl.a. i utredningen Rammevilkår for omsetning av legemidler, uten at man har nåddnoen enighet. Formålet med denne artikkelen er å drøfte endringer i legemiddelflyten i lys av utviklingen ilegemiddelmarkedet, å skissere alternative modeller for distribusjon og å vise hvilken rolle Posten kan spille i etfremtidig deregulert legemiddelmarked.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media