Behandling av Helicobacter pylori

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I artikkelen presenteres resultatet av en spørreundersøkelse til alle norske sykehus i mars 1997 om praksis med hensyntil behandling av Helicobacter pylori. I alt 52 sykehus svarte på spørreskjemaet. En kombinasjon av protonpumpehemmer,metronidazol og klaritromycin ble brukt av 59% som første valg i behandlingen, og de aller fleste benytteturease-hurtigtest (94%) og urea-pusteprøve (42%) i primærdiagnostikken, mens serologi ble brukt i liten grad (17%).Behandlingsindikasjoner utenom ordinær ulcussykdom var ulcus relatert til ikke-steroide antiinflammatoriske midler(79%), gastroøsofageal reflukssykdom (37%), ikke-ulcusdyspepsi (14%) og cancerprofylakse (14%). Gastrogruppen vedInstitutt for farmakoterapi ved Universitetet i Oslo inviterte samtidig spesialister fra alle helseregioner for ådiskutere indikasjoner for utryddelse av H pylori, diagnostikk og primærhelsetjenestens rolle. Den utstrakte bruken avklaritromycin kan være betenkelig på grunn av faren for resistensutvikling. Indikasjonen for behandling av Helicobacterpylori ved andre tilstander enn ulcussykdom og "mucosa associated lymphoid tissue" (MALT)-lymfom er fortsatt usikker.Det advares mot ukritisk bruk av serologiske tester i allmennpraksis. For øyeblikket mangler vi en enhetlig strategifor diagnostikk og behandling av H pylori-infeksjon, og praksis i primærhelsetjenesten bør samordnes medfagmiljøene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media