Allmennpraktikere i sykehus

Werner EL Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Flere steder i landet prøves det ut ulike modeller for å bedre samarbeidet mellom primærleger og sykehusleger. I 1995 tok en allmennpraktiserende lege i Arendal initiativ til en hospiteringsordning for allmennpraktikere ved Aust-Agder Sentralsjukehus, etter modell av “lærlingordningen” ved Innherred sykehus, som tidligere er presentert i Tidsskriftet.

I samarbeid med sykehuset etablerte man et program som inviterte alle allmennpraktikere i Aust-Agder til å hospitere ved en sykehusavdeling to uker i året i fem år. I løpet av disse fem årene ville alle deltakerne få besøke alle sykehusavdelingene.

Formålet var å gi allmennpraktikeren større innsikt i den enkelte sykehusavdeling og anledning til å bli kjent med legene som var tilknyttet denne. Man antok at slik personlig kontakt ville øke samarbeidet mellom første- og annenlinjetjenesten, og at dette ville være effektivitetsforbedrende for begge nivåer. Et eksempel på slik forbedring ville være at ventetid for spesialistundersøkelse gikk ned, ved at flere kontroller ble overført til primærhelsetjenesten.

Evalueringen er basert på svar fra 12 av 16 sykehusavdelinger, og fra 60 av i alt 95 allmennpraktikere som ble invitert til å delta i programmet. Svarene fra både sykehusavdelingene og allmennpraktikerne som deltok uttrykker stor tilfredshet med ordningen i seg selv, og mener at den vil føre til et bedre samarbeid mellom nivåene.

Det pågår utprøving av flere ulike modeller flere steder i landet for å knytte allmennpraktikere nærmere sitt lokalsykehus. Det er behov for flere studier for å gi kunnskap om disse tiltak faktisk bedrer samarbeidet, og i hvilken grad dette er til nytte for pasientene.

Anbefalte artikler