Allmennpraktikere i sykehus

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Flere steder i landet prøves det ut ulike modeller for å bedre samarbeidet mellom primærleger og sykehusleger. I 1995tok en allmennpraktiserende lege i Arendal initiativ til en hospiteringsordning for allmennpraktikere ved Aust-AgderSentralsjukehus, etter modell av "lærlingordningen" ved Innherred sykehus, som tidligere er presentert iTidsskriftet.

  I samarbeid med sykehuset etablerte man et program som inviterte alle allmennpraktikere i Aust-Agder til å hospitereved en sykehusavdeling to uker i året i fem år. I løpet av disse fem årene ville alle deltakerne få besøke allesykehusavdelingene.

  Formålet var å gi allmennpraktikeren større innsikt i den enkelte sykehusavdeling og anledning til å bli kjent medlegene som var tilknyttet denne. Man antok at slik personlig kontakt ville øke samarbeidet mellom første- ogannenlinjetjenesten, og at dette ville være effektivitetsforbedrende for begge nivåer. Et eksempel på slik forbedringville være at ventetid for spesialistundersøkelse gikk ned, ved at flere kontroller ble overført tilprimærhelsetjenesten.

  Evalueringen er basert på svar fra 12 av 16 sykehusavdelinger, og fra 60 av i alt 95 allmennpraktikere som bleinvitert til å delta i programmet. Svarene fra både sykehusavdelingene og allmennpraktikerne som deltok uttrykker stortilfredshet med ordningen i seg selv, og mener at den vil føre til et bedre samarbeid mellom nivåene.

  Det pågår utprøving av flere ulike modeller flere steder i landet for å knytte allmennpraktikere nærmere sittlokalsykehus. Det er behov for flere studier for å gi kunnskap om disse tiltak faktisk bedrer samarbeidet, og i hvilkengrad dette er til nytte for pasientene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media