Lateksallergi - et økende problem

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helse- og laboratoriepersonell er høyrisikogrupper for utvikling av lateksallergi. Pasienter med myelomeningocele ogurogenitale misdannelser og ansatte i gummiindustrien er også særlig utsatt for sensibilisering overfor lateks. Latekser råstoffet for ikke-syntetisk gummi og finnes i en rekke produkter som disse gruppene er i fysisk kontakt med, bl.a.operasjonshansker og medisinsk utstyr. Eksponering kan også skje ved inhalasjon av luftbårne latekspartikler.

  Lateksallergi kan ha forskjellige kliniske uttrykksformer. Vanligst er IgE-medierte straksallergiske reaksjoner(type I-allergi), først og fremst i form av kontakturticaria. Vedvarende kontakturticaria med kløe og irritasjon avhuden kan gi utvikling av et eksematøst utslett. I økende grad rapporteres også IgE-mediert rhinokonjunktivitt, astmaog anafylaksi. Kontakteksem som følge av cellemediert allergi overfor lateks (type IV-allergi) er derimot sjelden.

  Lateksallergi (1-3) er et økende helseproblem og er tidligere omtalt i flere artikler i Tidsskriftet, senest i enoversiktsartikkel av Klingenberg og medarbeidere på bakgrunn av tre kasuistikker (4). Tidsskriftet bringer i dettenummer ytterligere to artikler om lateksallergi (5, 6). Mehlum (5) gir en grundig oversikt over emnet ut ifra etarbeidsmedisinsk synspunkt. Hun gjennomgår prinsippene for primærprofylakse (hindring av sensibilisering) ogsekundærprofylakse (eliminasjon av allergeneksponering hos sensibiliserte personer). Dette arbeidet må skje både påovernasjonalt og nasjonalt plan (gjennom reguleringer, produktkontroll og tilsyn) og på den enkelte arbeidsplass, derarbeidsgiver er ansvarlig for arbeidsmiljøet og for det forfatteren kaller en "hanskepolitikk". Bedriftslegene har heren svært viktig forebyggende oppgave. Kontroll og valg av latekshansker, der slike hansker må velges, gjennomgås også(5).

  Utredning ved mistenkt lateksallergi krever deltakelse av flere organspesialister, i særlig grad hudleger, slikSteinkjer gjør rede for i sin artikkel om lateks kontakturticaria og prikktesting med lateksekstrakt (6). Slik testingmå ansees som "gullstandard" for påvisning av IgE-mediert lateksallergi, men provokasjonstest, RAST-test og spesielt engrundig og målrettet anamnese er også avgjørende for diagnosen. Ved luftveissymptomer må lungemedisiner ellerøre-nese-hals-lege involveres. Spørsmål om eventuell lateksallergi må inngå i den preoperative vurdering av alle typerkirurgiske pasienter (4). Dette er spesielt viktig hos pasienter som har vært operert mange ganger, eller som har værtlangtidseksponert for lateks pga. kateterbruk og liknende. Operasjoner og medisinske prosedyrer av lateksallergiskepasienter krever særlig stor aktsomhet.

  Kirurgiske og medisinske prosedyrer krever bruk av hansker som gir tilstrekkelig beskyttelse mot smitte (7) ogsensibilisering (8). Samtidig må hanskene være tilstrekkelig smidige og praktiske i bruk. For personer som ikke erlateksallergikere, anbefaler Mehlum (5) pudderfrie latekshansker av god kvalitet, eventuelt hansker av syntetisk gummi,ved langvarige prosedyrer som krever manuell håndtering og kontakt med blod eller andre kroppsvæsker. Vinylhansker kanbrukes ved kortvarig arbeid eller når det stilles lavere krav til hanskematerialet, spesielt hva angårbarriereegenskaper, elastisitet og styrke (5). Såkalte hypoallergene latekshansker er først og fremst aktuelle for åredusere faren for sensibilisering og bør ikke brukes av personer som allerede er sensibilisert (5, 8). For slikefinnes flere alternativer (5, 8). Ved Hudavdelingen, Rikshospitalet, anbefaler vi lateksfrie hansker som BiogelNeotech, Elastyren og Tactyl-1.

  I mange yrker har bruk av gummihansker ført til kontakteksem. Dette er oftest type IV-allergi overfor andre stofferenn lateks, særlig tiuram-, karbamat- og merkaptoderivater (9). Dette er kjemikalier som tilsettes underproduksjonsprosessen. Også i slike tilfeller er eliminasjon av det aktuelle allergen fundamentet i behandlingen.Våtarbeid og hyppig bruk av hansker kan ofte utløse irritativt/toksisk håndeksem. Et slikt ikke-immunologisk eksem kanklinisk være umulig å skille fra kontaktallergisk eksem og kontakturticaria. Yrkesbetinget håndeksem som følge avhanskebruk er et økende problem og kan medføre lange sykmeldingsperioder, omskolering og i verste fall yrkesmessiguførhet.

  De omtalte artiklene om lateksallergi kommer i liten grad inn på de menneskelige og økonomiske sidene vedlateksallergi. For en kirurg, anestesiolog, tannlege, sykepleier eller bioingeniør kan det være en karrieremessig ogpersonlig tragedie å få lateksallergi. Yrkesmessig omplassering, omskolering og i verste fall uføretrygd kan bliresultatet. For samfunnet representerer tap av mangeårig opparbeidet kompetanse som disse personene har, en ikkeubetydelig økonomisk belastning. Disse forhold må man ta i betraktning når utgiftene ved forebyggende tiltak motlateksallergi vurderes.

  Petter Jensen

  Joar Austad

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media