Tympanometri på helsestasjonen

Rasting P, Lindbæk M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Tympanometri er blitt et vanlig hjelpemiddel i vurderingen av sekretorisk otitis media i norsk allmennpraksis. Vi ønsket å evaluere hvor mye informasjon tympanometri kan gi i tillegg til klinisk hørselsundersøkelse ved helsestasjonen.

182 barn i alderen seks måneder til fire år ble undersøkt med vanlig klinisk hørsel- og øreundersøkelse og deretter med tympanometri. 39% av de undersøkte ørene viste avvikende tympanogrammer, hvorav de fleste spontant normaliserte seg. Det var dårlig samsvar mellom tympanometri og BOEL-test hos barn som var seks måneder og ett år gamle. Samsvaret var rimelig bra mellom tympanometri og audiometri hos fire år gamle barn.

27 barn ble henvist øre-nese-hals-lege for vurdering, hvorav 11 barn som følge av de tympanometriske funnene. 17 barn ble anbefalt operativ behandling. I anamnesen var det assosiasjon mellom foreldrenes oppfatning av barnets hørsel og om barnet var forkjølet og hvorvidt barnet ble henvist øre-nese-hals-lege.

Tympanometri bidrar til at barn med sekretorisk otitis media raskere blir diagnostisert. Tympanometri er i tillegg et hjelpemiddel til å bevisstgjøre foreldrene om at barna i perioder har dårlig mellomørefunksjon. Artikkelen drøfter om tympanometri bør innføres som rutinemessig screening ved norske helsestasjoner.

Anbefalte artikler