Norske gynekologers holdninger til og praksis ved hormonsubstitusjonsbehandling i klimakteriet

Nilsen ST, Fredriksen T, Iversen O-E, Moen MH Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


I en spørreskjemaundersøkelse blant medlemmene i Norsk gynekologisk forening vedrørende holdninger til hormonsubstitusjonsbehandling i klimakteriet deltok 382 (80%). De yngste legene var mest restriktive overfor sine pasienter når det gjaldt bruk av hormonsubstitusjon. I gruppen leger i alderen 46-55 år var det en signifikant kjønnsforskjell, idet 33% av kvinnelige leger og 44% av mannlige generelt ville behandle alle kvinner. Blant de eldste legene (> 55 år) var det ingen kjønnsforskjell i synet på hormonsubstitusjon, og halvdelen mente generelt at alle kvinner bør behandles.

Gynekologene var samstemte i hvilke preparater som ble ordinert til de ulike pasientkategorier. Ni av ti gynekologer gav perimenopausale kvin-ner syklisk kombinasjonsbehandling (østrogen og gestagen) per os og ordinerte kontinuerlig kombinasjonsbehandling per os til postmenopausale kvinner. Dersom kvinnene var hysterektomert, var peroralt østrogen foretrukket av 76%, mens 17% benyttet østrogenplaster.

Svarene viste at kvinnene selv i stor grad tok den endelige beslutning om behandling. Informasjon om fordeler og bivirkninger er derfor meget viktig. Vår undersøkelse viser at norske gynekologer er godt oppdatert om de forskjellige aspekter ved hormonsubstitusjon, og at de generelt sett har en liberal innstilling til å gi behandling til kvinner som selv ønsker det.

Anbefalte artikler