Nevrodagene 1990-97 - bred faglig mønstring for norske neurologer

Gilhus NE Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Nevrodagene er en årlig mønstring i norsk neurologi. Grunnelementet er fritt påmeldte faglige innlegg. I perioden 1990-97 har det vært holdt i alt 324 innlegg, 28-52 per år. 216 av innleggene (67%) hadde førsteforfatter fra universitetssykehus, førsteforfatter til 108 av innleggene kom fra sentralsykehus eller annen institusjon. Omtrent like mange innlegg hadde utdanningskandidat og spesialist i neurologi som førsteforfatter, henholdsvis 159 og 146. I 27 innlegg (8%) var det også forfattere fra utenlandsk institusjon, flest fra USA, ni stykker. Innleggene har vært relativt jevnt fordelt på alle helseregioner, men det har vært flest fra helseregion vest.

Av innleggene kunne 275 (85%) klassifiseres som i hovedsak kliniske, 31 som basale, mens de 18 siste vesentlig tok for seg organisatoriske eller historisk-litterære temaer. Flest innlegg omhandlet epilepsi, 52 av 88 innlegg hadde forfatter fra Statens senter for epilepsi. 52 innlegg tok for seg cerebrovaskulære sykdommer, flest de siste årene. Mange innlegg om autoimmune sykdommer, 47 i alt, skyldes for en stor del sterke forskningsgrupper innen dette feltet. Den faglige aktiviteten på Nevrodagene avspeiler en spesialitet i ekspansjon, der man har evne og interesse for fordypning og forskning.

Anbefalte artikler