Dødeligheten av fractura colli femoris i Norge 1980-94

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Basert på opplysninger fra dødsårsaksregisteret i Statistisk sentralbyrå er endringer i dødelighet av fractura collifemoris i perioden 1980-94 analysert etter kjønn. For kvinner i alderen 60-98 år sank dødeligheten med 30% (95%konfidensintervall (KI); 26- 34%), mens den forble uforandret hos menn. For begge kjønn økte den aldersavhengige risikofor dødelighet av fractura colli femoris med ca. 20% per år. Disse funn diskuteres i relasjon til den postulerteepidemi av lårhalsbrudd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media