Dødeligheten av fractura colli femoris i Norge 1980-94

Lund E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Basert på opplysninger fra dødsårsaksregisteret i Statistisk sentralbyrå er endringer i dødelighet av fractura colli femoris i perioden 1980-94 analysert etter kjønn. For kvinner i alderen 60-98 år sank dødeligheten med 30% (95% konfidensintervall (KI); 26- 34%), mens den forble uforandret hos menn. For begge kjønn økte den aldersavhengige risiko for dødelighet av fractura colli femoris med ca. 20% per år. Disse funn diskuteres i relasjon til den postulerte epidemi av lårhalsbrudd.

Anbefalte artikler