Uførepensjonering i ung alder i Norge i årene 1976-96

Bjerkedal T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I årene 1976-93 var det en 15% økning i uførepensjonering av 16-24-åringer her i landet. Økningen gjelder i hovedsak primærdiagnosene medfødte misdannelser og mental retardasjon. Dette er tilstander med klar relasjon til svangerskap, fødsel og arvelige lidelser. Bedringen i overlevelse av nyfødte de siste tiårene kan ha gitt en økning i forekomsten av disse tilstandene.

Fra treårsperioden 1991-93 til treårsperioden 1994-96 var det en 50% økning i uførepensjonering av personer i 16-24-årsalderen. Denne økningen gjelder alle diagnosegrupper. Man antar at den hovedsakelig skyldes tidsbegrensningen for rehabiliteringspenger, som ble innført fra 1993. Dette førte sannsynligvis til reduserte muligheter for funksjonshemmede til å komme i arbeid. Den observerte økning gir klare signaler om at det er behov for økt innsats for funksjonshemmede for å motvirke en uførepensjonering i ung alder.

Anbefalte artikler