Utviklingen i tobakksforbruk og røykevaner - ligger Norge etter?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En komparativ analyse av røyking i europeiske land, basert på data fra bl.a. tre ulike kilder, viser at konsumnivået avtobakk i Norge befinner seg i et nordisk mellomsjikt, men er relativt lavt i europeisk perspektiv. Totalforbruket avtobakk per innbygger er redusert med 25% siden 1970, og hastigheten på nedgangen har akselerert i løpet av 1990-årene.Reduksjonen i konsumet av røyketobakk skjer omtrent i samme takt som i de øvrige nordiske land. Røyking blant norskemenn er mindre utbredt enn blant menn i de fleste andre europeiske land utenom de nordiske. Siden midten av 1950-åreneer andelen mannlige norske dagligrøykere redusert fra rundt 70% til ca. 35%. De siste ti årene er imidlertidhastigheten på nedgangen redusert. Utbredelsen av røyking blant kvinner er i Norge meget høy i forhold til i andreeuropeiske land. I Norge nådde kvinner en røyketopp rundt 1970, men toppunktet lå kun halvparten så høyt som dettidligere var vist for menn. Siden den tid har andel kvinnelige røykere vært stabil. Prevalens dagligrøykere blantungdom befinner seg nå i et vesteuropeisk mellomsjikt. Den observerte nedgangen i røyking i aldersgruppen 16-24 år i1970 og -80 årene har stoppet opp, og innslaget av dagligrøykere har i de siste 10-15 årene vært stabilt. Diskrepansenmellom redusert konsum og stabilitet i andel røykere, kan forklares ved redusert personlig forbruk per røyker. Økendeforbruk av uregistrert tobakk (grensehandel, avgiftsfri reiseimport, smugling) kan også være en forklaring. Resultatenebekrefter den alvorlige situasjon for norske røykevaner, men i et langtidsperspektiv blir bildet mer nyansert enn denentydig negative fremstilling som pressen har presentert den siste tiden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media